WooCommerce: Vô hiệu hóa hiển thị giá kiểu từ nhỏ đến lớn $$$-$$$

Bạn có thể muốn vô hiệu hóa phạm vi giá sản phẩm thay đổi thường trông như 100.000đ – 200.000đ. Với đoạn code này, bạn sẽ có thể ẩn mức giá cao nhất, cộng thêm một kí tự Từ : Khác trước giá tối thiểu. Tất cả những gì bạn cần là dán đoạn mã

Bạn có thể muốn vô hiệu hóa phạm vi giá sản phẩm thay đổi thường trông như 100.000đ – 200.000đ. Với đoạn code này, bạn sẽ có thể ẩn mức giá cao nhất, cộng thêm một kí tự Từ : Khác trước giá tối thiểu. Tất cả những gì bạn cần là dán đoạn mã sau trong file function.php của  child theme của bạn.

Vô hiệu hóa hiển thị giá kiểu từ nhỏ đến lớn $$$-$$$

PHP Snippet 1:Vô hiệu hóa hiển thị giá kiểu từ nhỏ đến lớn $$$-$$$ thành “Từ: $$$min_price”

Phiên bản này cũng tương thích với các plugin khác chỉnh sửa giá sản phẩm (chẳng hạn như Dynamic Pricing). Đoạn mã này sẽ in một giá duy nhất từ From: giá, thấp nhất trong tất cả các giá, bao gồm giá bán.[php] **
* @snippet Variable Product Price Range: "From: $$$min_price"
* @how-to Get aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.5.4
*/

add_filter( ‘woocommerce_variable_price_html’, ‘ai_variation_price_format_min’, 9999, 2 );

function ai_variation_price_format_min( $price, $product ) {
$prices = $product->get_variation_prices( true );
$min_price = current( $prices[‘price’] );
$price = sprintf( __( ‘Từ: %1$s’, ‘woocommerce’ ), wc_price( $min_price ) );
return $price;
}
[/php]

PHP Snippet 1:Vô hiệu hóa hiển thị giá kiểu từ nhỏ đến lớn $$$-$$$ thành “Từ: $$$min_reg_price $$$min_sale_price”

Đoạn code này sẽ in một giá Từ: Giá, và nếu có giá bán, nó cũng sẽ bao gồm giá thông thường ban đầu (cắt giảm).

[php] /**
* @snippet Variable Product Price Range: "From: <del>$$$min_reg_price</del> $$$min_sale_price"
* @how-to Get aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.5.4
*/

add_filter( ‘woocommerce_variable_price_html’, ‘ai_variation_price_format’, 10, 2 );

function ai_variation_price_format( $price, $product ) {

// 1. Get min/max regular and sale variation prices

$min_var_reg_price = $product->get_variation_regular_price( ‘min’, true );
$min_var_sale_price = $product->get_variation_sale_price( ‘min’, true );
$max_var_reg_price = $product->get_variation_regular_price( ‘max’, true );
$max_var_sale_price = $product->get_variation_sale_price( ‘max’, true );

// 2. New $price, unless all variations have exact same prices

if ( ! ( $min_var_reg_price == $max_var_reg_price && $min_var_sale_price == $max_var_sale_price ) ) {
if ( $min_var_sale_price < $min_var_reg_price ) {
$price = sprintf( __( ‘From: <del>%1$s</del><ins>%2$s</ins>’, ‘woocommerce’ ), wc_price( $min_var_reg_price ), wc_price( $min_var_sale_price ) );
} else {
$price = sprintf( __( ‘From: %1$s’, ‘woocommerce’ ), wc_price( $min_var_reg_price ) );
}
}

// 3. Return $price

return $price;
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu