Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom!

Khi bạn di chuột vào hình ảnh sản phẩm trong trang sản phẩm, bạn có thể phóng to hình ảnh sản phẩm; Tôi thích tính năng này, tuy nhiên một số người muốn loại bỏ nó. Để làm như vậy, chỉ cần dán đoạn mã này vào tệp tin functions.php trong theme của bạn.

remove_theme_support( ‘wc-product-gallery-zoom’ );