Lưu trữ Danh mục: Tùy chỉnh WooCommerce

WooCommerce: Ẩn giá tiền và nút thêm vào giỏ hàng đối với khách hàng chưa đăng nhập website

Bạn có thể muốn buộc người dùng đăng nhập để xem giá tiền và thêm

Xem thêm
WooCommerce: Tùy chỉnh liên kết “Add to Cart” – Hướng dẫn căn bản

Cách thức tạo các liên kết / nút WooCommerce tùy chỉnh Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm
WooCommerce: Làm sao để di chuyển tab mô tả sản phẩm xuống dưới mô tả ngắn

Di chuyển khung mô tả sản phẩm lên phía dưới phần mô tả ngắn sản

Xem thêm