Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox.

Bạn chỉ cần thêm đoạn code dưới đây vào file function.php của theme bạn đang sử dụng

<?php // Do not include this if already open! Code goes in theme functions.php.

add_action( 'after_setup_theme', 'remove_wc_gallery_lightbox', 100 );

function remove_wc_gallery_lightbox() { 
  remove_theme_support( 'wc-product-gallery-lightbox' );
}