WooCommerce: Fix lỗi “uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini”

Khi bạn up một file lớn lên web site, hoặc bạn import file data từ mẫu demo nào đó. lỗi có thể xuất hiện file  đã tải lên vượt quá chỉ thị upload_max_filesize trong php.ini. Đây là những gì bạn có thể làm để khắc phục nó. 1. Mở file .htaccess bằng FTP hoặc bạn

Khi bạn up một file lớn lên web site, hoặc bạn import file data từ mẫu demo nào đó. lỗi có thể xuất hiện file  đã tải lên vượt quá chỉ thị upload_max_filesize trong php.ini. Đây là những gì bạn có thể làm để khắc phục nó.

1. Mở file .htaccess bằng FTP hoặc bạn File manager của Hosting

WordPress: Fix lỗi upload php.ini 

2. Thêm đoạn mã dưới đây xuống dưới cùng của file .htaccess

 

[php] # BEGIN Increase Max Upload Size
php_value upload_max_filesize 20M
php_value post_max_size 20M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300
# END Increase Max Upload Size
[/php]

Quay lại và kiểm tra xem còn xuất hiện lỗi không

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu