WooCommerce: cách thêm nội dung trước và sau giá sản phẩm

Đôi khi bạn có thể muốn thêm tiền tố hoặc hậu tố vào giá của mình. Nó có thể là một cái gì đó giống như từ “From”, “to”, “miễn phí”

Tin tốt đầu tiên là điều này rất dễ thực hiện với bộ lọc WooCommerce (hãy nhớ rằng, các bộ lọc thay đổi giá trị của một biến hiện có, trong khi các hành động thêm nội dung). Tin tốt thứ hai là bạn không cần phải biết PHP, chỉ cần sao chép / dán đoạn code của tôi!

WooCommerce: cách thêm nội dung trước và sau giá sản phẩm

Đoạn code: Thêm tiền tố vào Giá

 

[php] /**
* @snippet Adds suffix to WooCommerce prices
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.8
*/

add_filter( ‘woocommerce_get_price_suffix’, ‘bbloomer_add_price_suffix’, 99, 4 );

function bbloomer_add_price_suffix( $html, $product, $price, $qty ){
$html .= ‘ suffix here’;
return $html;
}
[/php]

Đoạn code: Thêm hậu tố vào Giá

[php] /**
* @snippet Adds suffix to WooCommerce prices
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.8
*/
add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘bbloomer_add_price_prefix’, 99, 2 );

function bbloomer_add_price_prefix( $price, $product ){
$price = ‘Prefix here ‘ . $price;
return $price;
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).