Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Emails

Công cụ tùy chỉnh WooCommerce: Hướng dẫn Visual Hook Emails! Đây là hướng dẫn HTML Visual Hook cho Email WooCommerce. Hướng dẫn Visual Hook này thuộc “Chuỗi hướng Visual Hook” của tôi, mà tôi đã tổng hợp lại để bạn có thể tìm thấy các Visual Hook WooCommerce một cách nhanh chóng và dễ dàng

Công cụ tùy chỉnh WooCommerce: Hướng dẫn Visual Hook Emails!
Đây là hướng dẫn HTML Visual Hook cho Email WooCommerce. Hướng dẫn Visual Hook này thuộc “Chuỗi hướng Visual Hook” của tôi, mà tôi đã tổng hợp lại để bạn có thể tìm thấy các Visual Hook WooCommerce một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xem vị trí thực tế của chúng.

WooCommerce Email Hooks

New customer order

woocommerce_email_header ($email_heading, $email)

You have received an order from fdgfg dfgfdg. The order is as follows:

woocommerce_email_order_details ($order, $sent_to_admin, $plain_text, $email)woocommerce_email_before_order_table ($order, $sent_to_admin, $plain_text, $email)

Order #19950 ()

Product Quantity Price
Simple Product
woocommerce_order_item_meta_start($item_id, $item, $order, $plain_text)
woocommerce_order_item_meta_end ($item_id, $item, $order, $plain_text)
1 180.49(ex. VAT)
Subtotal: 180.49(ex. VAT)
Shipping: Free Shipping
Tax: 41.51
Payment Method: Direct Bank
Transfer
Total: 222.00

woocommerce_email_after_order_table ($order, $sent_to_admin, $plain_text, $email)woocommerce_email_order_meta ($order, $sent_to_admin, $plain_text, $email)woocommerce_email_customer_details ($order, $sent_to_admin, $plain_text, $email)

Customer details

  • Email: test@test.com
  • Tel: 345435

Billing address

Rodolfo Melogli
dfgdfg
dfgdfg
dfgfdgfg
00000
ghsfghgfh

Shipping address

Rodolfo Melogli
dfgdfg
dfgdfg
dfgfdgfg
00000
ghsfghgfh

woocommerce_email_footer($email)

WooCommerce Email Default add_actions

// --------------------------------------
// These are actions you can unhook/remove!
// You must use $object inside remove_action
// Where $object = WC()->mailer();
// --------------------------------------
 
// Email Header, Footer and content hooks
 
add_action( 'woocommerce_email_header', array( $object, 'email_header' ) );
add_action( 'woocommerce_email_footer', array( $object, 'email_footer' ) );
add_action( 'woocommerce_email_order_details', array( $object, 'order_details' ), 10, 4 );
add_action( 'woocommerce_email_order_details', array( $object, 'order_schema_markup' ), 20, 4 );
add_action( 'woocommerce_email_order_meta', array( $object, 'order_meta' ), 10, 3 );
add_action( 'woocommerce_email_customer_details', array( $object, 'customer_details' ), 10, 3 );
add_action( 'woocommerce_email_customer_details', array( $object, 'email_addresses' ), 20, 3 );
add_action( 'woocommerce_email_order_details', array( $this, 'generate_order_data' ), 20, 3 );
add_action( 'woocommerce_email_order_details', array( $this, 'output_email_structured_data' ), 30, 3 );
 
// New Order email only
 
add_action( 'woocommerce_email_footer', array( $this, 'mobile_messaging' ), 9 );
 
// Customer emails if BACS / COD / cheque payment
 
add_action( 'woocommerce_email_before_order_table', array( $this, 'email_instructions' ), 10, 3 );

Bài viết liên quan

WooCommerce: Ẩn giá tiền và nút thêm vào giỏ hàng đối với khách hàng chưa đăng nhập website

Bạn có thể muốn buộc người dùng đăng nhập để xem giá tiền và thêm sản ph

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang tài khoản

Này WooCustomizers, Hướng dẫn về Visual Hook Trong tập này, tôi đã tạo hướng dẫ

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang thanh toán

Đây là hướng dẫn hấp dẫn HTML Visual Hook cho Trang thanh toán WooCommerce. Hướng d

Hướng dẫn Visual Hook về WooCommerce: Archive / Shop / Cat Pages

Visual Hook cho Trang Archive WooCommerce (chính là trang dành cho các trang Cửa hàng, Danh m