Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang tài khoản

Này WooCustomizers, Hướng dẫn về Visual Hook Trong tập này, tôi đã tạo hướng dẫn Visual Hook HTML cho Trang tài khoản WooCommerce (có nhiều trang như Tài khoản của tôi đã đăng nhập, Tài khoản của tôi khi đăng xuất, v.v.). Hướng dẫn Visual Hook này thuộc “Chuỗi hướng dẫn Visual Hook” của tôi,

Này WooCustomizers, Hướng dẫn về Visual Hook
Trong tập này, tôi đã tạo hướng dẫn Visual Hook HTML cho Trang tài khoản WooCommerce (có nhiều trang như Tài khoản của tôi đã đăng nhập, Tài khoản của tôi khi đăng xuất, v.v.). Hướng dẫn Visual Hook này thuộc “Chuỗi hướng dẫn Visual Hook” của tôi, mà tôi đã tập hợp lại để bạn có thể tìm thấy các Visual Hook WooCommerce một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xem vị trí thực tế của chúng – và bạn cũng có thể sao chép và dán trong vài giây.

WooCommerce My Account Page – User Logged Out – Login/Register Page [Visual Hook Guide]

My Account

woocommerce_before_customer_login_form

Login

Register

woocommerce_register_form_start
woocommerce_register_form register_form

woocommerce_register_form_end

woocommerce_after_customer_login_form

WooCommerce My Account Page – User Logged In – Dashboard [Visual Hook Guide]

My Account

woocommerce_account_content

Hello Rodolfo (not Rodolfo? Sign out)

From your account dashboard you can view your recent orders, manage your shipping and billing addresses and edit your password and account details.

woocommerce_account_dashboard

WooCommerce My Account Page – User Logged In – Orders [Visual Hook Guide]

Orders

woocommerce_account_contentwoocommerce_before_account_orders (param: $has_orders)

woocommerce_before_account_orders_pagination

woocommerce_after_account_orders (param: $has_orders)

WooCommerce My Account Page – User Logged In – Downloads [Visual Hook Guide]

Downloads

woocommerce_account_contentwoocommerce_before_account_downloads (param: $has_downloads)

woocommerce_before_available_downloads

File Remaining Expires  

Download – Test

Never Download

woocommerce_after_available_downloads

woocommerce_after_account_downloads

WooCommerce My Account Page – User Logged In – Addresses [Visual Hook Guide]

Addresses

woocommerce_account_contentwoocommerce_before_edit_account_address_form

The following addresses will be used on the checkout page by default.

Billing Address

Edit

Hello This
Is
Main
Street, CA 32444
United States (US)

Shipping Address

Edit

Hello This
Is
Main
Street, CA 32444
United States (US)

woocommerce_after_edit_account_address_form

WooCommerce My Account Page – User Logged In – Edit Address [Visual Hook Guide]

Addresses

woocommerce_account_contentwoocommerce_before_edit_account_address_form

Billing Address

woocommerce_before_edit_address_form_{$load_address}

woocommerce_after_edit_address_form_{$load_address}

woocommerce_after_edit_account_address_form

WooCommerce My Account Page – User Logged In – Payment Methods [Visual Hook Guide]

Payment Methods

woocommerce_account_contentwoocommerce_before_account_payment_methods (param: $has_methods)

woocommerce_after_account_payment_methods (param: $has_methods)

Add Payment Method

WooCommerce My Account Page – User Logged In – Account Details [Visual Hook Guide]

Account Details

woocommerce_account_contentwoocommerce_before_edit_account_form

woocommerce_after_edit_account_form

Bài viết liên quan

WooCommerce: Ẩn giá tiền và nút thêm vào giỏ hàng đối với khách hàng chưa đăng nhập website

Bạn có thể muốn buộc người dùng đăng nhập để xem giá tiền và thêm sản ph

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Emails

Công cụ tùy chỉnh WooCommerce: Hướng dẫn Visual Hook Emails! Đây là hướng dẫn HTM

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang thanh toán

Đây là hướng dẫn hấp dẫn HTML Visual Hook cho Trang thanh toán WooCommerce. Hướng d

Hướng dẫn Visual Hook về WooCommerce: Archive / Shop / Cat Pages

Visual Hook cho Trang Archive WooCommerce (chính là trang dành cho các trang Cửa hàng, Danh m