Web Scraping với Nuxtjs sử dụng Puppeteer

Web Scraping chắc hẳn với một số anh em develop cũng không còn lạ lẫm gì. Bài viết hôm nay, tôi viết hường dẫn xây dựng một ứng dụng Web Scraping với Nuxtjs bằng cách sử dụng thư viện Puppeteer của Google. Nó được xây dựng với mục đích mô tả cách thiết lập và

Web Scraping chắc hẳn với một số anh em develop cũng không còn lạ lẫm gì. Bài viết hôm nay, tôi viết hường dẫn xây dựng một ứng dụng Web Scraping với Nuxtjs bằng cách sử dụng thư viện Puppeteer của Google.

Nó được xây dựng với mục đích mô tả cách thiết lập và cáu hình Puppeteer để nó hoạt động với Nuxtjs và sử dụng nó như thế nào để Scrape dữ liệu từ một website và hiển thị nó trên website của bạn.

Vì Puppeteer là một thư viện Node dạng Server-side nên rất khó để thiết lập nó hoạt động với thư viện là một Client-side như Vue.js và không có nhiều tài liệu hướng dẫn về nó. Vậy nên bài viết này chúng ta có thể giải quyết vấn đề này trong dự án bằng Nuxt.js và Puppeteer.

Kiến thức cơ bản

Web Scraping

Web Scraping nghe có vẻ lạ lẫm nhưng thực tế nó lại là một thuật ngữ rất đơn giản và dễ hiểu. Nó là một công nghệ mô tả lại quá trình trích xuất dữ liệu từ các website và lưu chúng lại dưới định dạng bất kì để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Web Scraping sẽ tự động hoá quy trình trích xuất thông tin từ các trang web và lưu trữ thông tin này dưới dạng text, json, v.v. để xử lý thêm.

Một vài lợi ích của việc sử dụng Web Scraping:

 1. Web Scraping có thể sử dụng để trích xuất chi tiết sản phẩm của các trang web thương mại điện tử như giá cả, tên sản phẩm, hình ảnh, v.v.
 2. Việc tìm kiếm trên web rất hữu ích trong nghiên cứu vì nó có thể giúp thu thập dữ liệu có cấu trúc từ nhiều trang web.
 3. Việc thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau để phân tích có thể được tự động hóa với Web Scraping một cách dễ dàng.
 4. Nó có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu cho việc testing hoặc đào tạo cho tập dữ liệu machine learning.

Puppeteer

Puppeteer là một thư viện Node được sử dụng để cào dữ liệu từ các trang web, tự động hoá việc điền các biểu mẫu, v.v.

Nó là một thư viện Node chính thực được phát hành bới Google để kiểm soát các phiên bản trên Google Chrome, có thể được cấu hình ở chế độ chạy nền.

Puppeteer được sử dụng trong một số trường hợp:

 1. Trang web cào dữ liệu.
 2. Theo dõi hiệu suất load trang.
 3. Tự động hoá việc điền biểu mẫu.
 4. Tạo ảnh chụp màn hình, PDF.
 5. Rất hữu ích cho việc Automated Testing.
 6. Thực hiện tự động hoá nhiều thao tác trên trình duyệt.

Xây dựng một ứng JobScrapper

Tạo project Nuxtjs

Trước khi bắt đầu phát triển ứng dụng Web Scraping, chúng ta cần cài đặt và thiết lập Nuxtjs. Có thể tham khảo tại https://nuxtjs.org/docs/2.x/get-started/installation.

Install Nuxtjs

yarn create nuxt-app job-scrapper

Sau khii cài đặt, chúng ta bắt đầu tạo các components, stores khác nhau và các trang chúng ta sẽ cần scrape trong dự án này.

Tiếp theo chúng ta cần tạo components Jobs để hiển thị danh sách các công việc được tạo, một job store để quản lý các job state, một trang điều hướng như sau:

Cài đặt tất cả các dependencies cần thiết để cào trang với nuxtjs và puppeteer

npm i puppeteer net tls

Configuring Puppeteer

Đây là phần khó khăn, chúng ta có thể gặp một vài vấn đề khác nhau khi cấu hình Puppeteer hoạt động với nuxtjs vì nuxtjs là song song giữa Client và Server Side framework.

Rất khó để biết được vị trí đặt Puppeteer hoặc như thế nào để gọi nó từ server-side vì Puppeteer là một thự viện server node và chỉ hoạt động trên server-side của nuxt.js. Chúng ta sẽ cùng thiết lập để nó hoạt động được trên dự án của mình nhé.

Trước tiên, tạo một script.js trong thư mục gốc với đoạn code sau:

const saveFile =require('fs').writeFileSync 
const pkgJsonPath = require.main.paths[0]+'/puppeteer'+'/package.json'const json =require(pkgJsonPath)// eslint-disable-next-line no-prototype-builtins if(!json.hasOwnProperty('browser')){ json.browser ={}}delete json.browser.ws 
saveFile(pkgJsonPath,JSON.stringify(json,null,2))

Nhìn vào đây chúng ta có thể hiểu được nó làm gì. Nó sẽ thực hiện kiểm tra trong package.json đã tồn tại đối tượng browser không và thực hiện xoá thuộc tính ws của browser.
Nó sẽ cần thực hiện mỗi khí chạy npm install.

Vậy nên chúng ta cần add script này vào package.json và nó sẽ được thực thi như một postinstall script.

"scripts":{"dev":"nuxt","build":"nuxt build","start":"nuxt start","export":"nuxt export","serve":"nuxt serve","lint:js":"eslint --ext .js,.vue --ignore-path .gitignore .","lint":"yarn lint:js","test":"jest","postinstall":"node script"},

chúng ta cần thêm đoạn code sau vào package.json:

"browser":{"fs":false,"path":false,"os":false,"tls":false}

Chúng ta cần thiết lập fs, path, ostls thành false vì cần thiết trên server-side.

Tiếp theo, mở nuxt.config.js và thêm vào đoạn code sau:

build:{extend(config,{ isServer, isClient }){    
  config.externals = config.externals ||{}if(!isServer){     
  config.node ={      
  fs:'empty',}if(Array.isArray(config.externals)){
  config.externals.push({       
   puppeteer:require('puppeteer'),})}else{      
  config.externals.puppeteer =require('puppeteer')}}    
 config.output.globalObject ='this'return config   
 },},

Cấu hình này chỉ bắt buộc puppeteer và thêm nó mảng khi Nuxt.js đặt tại Client-side và thiết lập fs rỗng.

Web Scrapping

Tạo một file JobScrapper.js với đoạn code sau:

const puppeteer =require('puppeteer')const jobUrl =// SITE URL HERE let page let browser let cardArr =[]classJobs{// We will add 3 methods here // Initializes and create puppeteer instance staticasyncinit(){}// Visits the page, retrieves the job staticasyncresolver(){}// Converts the job to array staticasyncgetJobs(){}}exportdefault Jobs

Tạo Init method

staticasyncinit(){ 
 browser =await puppeteer.launch({// headless: false, 
  args:['--no-sandbox','--disable-setuid-sandbox','--disable-dev-shm-usage','--disable-accelerated-2d-canvas','--no-first-run','--no-zygote','--single-process',// <- this one doesn't works in Window     '--disable-gpu',],}) 
 page =await browser.newPage()await Promise.race([await page.goto(jobUrl,{ waitUntil:'networkidle2'}).catch(()=>{}),await page.waitForSelector('.search-card').catch(()=>{}),])}

Function init khởi tạo puppeteer với một số cấu hình, tạo một trang mới với browser.newPage() và ghé URL với await page.goto, và chờ cho trang load thành công với await page.waitForSelector.

Tạo một Resolver method

// Visits the page, retrieves the jobstaticasyncresolver(){awaitthis.init()const jobURLs =await page.evaluate(()=>{const cards = document.querySelectorAll('.search-card')
    cardArr = Array.from(cards)const cardLinks =[]
    cardArr.map((card)=>{const cardTitle = card.querySelector('.card-title-link')const cardDesc = card.querySelector('.card-description')const cardCompany = card.querySelector('a[data-cy="search-result-company-name"]')const cardDate = card.querySelector('.posted-date')const{ text }= cardTitle
      const{ host }= cardTitle
      const{ protocol }= cardTitle
      const pathName = cardTitle.pathname
      const query = cardTitle.search
      const titleURL = protocol +'//'+ host + pathName + query
      const company = cardCompany.textContent
      cardLinks.push({
         titleText: text,
         titleURLHost: host,
         titleURLPathname: pathName,
         titleURLSearchQuery: query,
         titleURL: titleURL,
         titleDesc: cardDesc.innerHTML,
         titleCompany: company,
         titleDate: cardDate.textContent,})})return cardLinks
  })return jobURLs
}

Đầu tiên, nó chọn tất cả Jobs đã được liệt kê và chuyển đổi nó thành mảng và lặp lại từng công việc trong khi lấy dữ liệu cần thiết.

Tạo getJobs method

staticasyncgetJobs(){const jobs =awaitthis.resolve()await browser.close()const data ={} 
  data.jobs = jobs 
  data.total_jobs = jobs.length 
  return data 
}

Phương thức này chỉ trả veer mảng Jobs từ phương thức resolver và đóng trình duyệt.

Tạo Vuex action

Tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập Vuex store để truy xuất dữ liệu jobs mỗi khi chúng ta gửi hành động getJobs và lưu trữ chúng ở state.

Mở store/job.js và thêm đoạn code sau:

import JobScrapper from'~/JobScrapper'// Action asyncgetJobs({ commit }){const data =await JobScrapper.getJobs();if(data.total_jobs){commit('STORE_JOBS', data)return data.jobs 
  }}// Mutation STORE_JOBS(state, payload){ 
  state.jobs = payload.jobs 
  state.total_jobs = payload.total_jobs 
},// Getter exportconst getters ={getJobs:(state)=>()=>{return state.jobs 
  },}// State exportconststate=()=>({ 
  jobs:[], 
  total_jobs:0,})

Hiển thị Jobs

Mở pages/job.vue và thêm vào:

<template><div class="row mt-5"><div class="card-group"><div class="row"><div class="col-md-8"><Job v-for="(job, i) in jobs":key="i":job="job"/></div></div></div></div></template><script>exportdefault{asyncasyncData({ store }){const getJobs = store.getters['job/getJobs']let jobs =getJobs()if(!jobs.length){ 
      jobs =await store.dispatch('job/getJobs')}return{ jobs }}}</script>

Đâu là một cách bạn có thể gửi các actions trong mỗi trang bạn muốn, nhưng nó sẽ phải nằm trong asyncData() hook vì nó được gọi từ Server-side.

Một cách khác hoặc cách tốt nhất là gửi action bên trong nuxtServerInit vì nó sẽ được thực thi mỗi khi tải trang mới.

Tạo index.js bên trong thư mục store với đoạn code sau:

asyncnuxtServerInit({ dispatch }){try{awaitdispatch('job/getJobs')}catch(error){}},

Tạo tác này sẽ quét jobs và lưu trữ chúng vào state, chúng ta có thể sử dụng ...mapState hoặc ...mapGetters để truy xuất dữ liệu và hiển thị nó trên components của mình.

Dự án này, chúng ta sẽ sử dụng nuxtServerInit...mapState trong bất kì components vào chúng ta muốn hiển thị dữ liệu job.

Jobs Component

<template><section>........<div class="row mb-1 mt-5" v-if="jobs.length !== 0"><div v-for="job in jobs":key="job.id"class="col-md-6 col-sm-12 mb-4">// My JOB component to display a specific job <Job :job="job"/></div></div><div v-elseclass="row mb-1 mt-5">No Jobs at this time</div>..........</section></template><script>import{ mapState }from'vuex'exportdefault{ 
  computed:{...mapState({jobs:(state)=>{return[...state.job.jobs].slice(0,10)}, '
  }),},}</script><style></style>

Cuối cùng chúng ta có thể chạy ứng dụng Web Scrapper để xem thành quả hoạt động ra sao nhé.

$ yarn build
$ yarn start

Kết luận

Hy vọng sau bài viết này chúng ta có thể làm được những điều xa hơn nữa để hiểu sâu hơn về cách xử lý Web Scrapping bằng Puppeteer trong Nuxtjs. Chúng ta nên xây dựng một JobScrapper hoàn chỉnh với những áp dụng thực tế và hữu ích như: cào dữ liệu ngân hàng để phân tích và cập nhật thông tin tài chính, hay lấy dữ liệu tiền tệ trên các website hiện nay. v.v.

Phương thức Web Scraping với Nuxtjs sử dụng Puppeteer có rất nhiều cách giải quyết và có thể hơi khó với một số người mới bắt đầu. Có thể sẽ có nhiều hướng giải quyết khác nhau hy vọng sẽ có nhiều đóng góp cho những ý tưởng tốt hơn.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Thay đổi Package Name của Android Studio dể dàng với plugin APR

Nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc bế tắc trong việc thay đổi package name trong And

Lỗi không Update Meta_Value Khi thay thế hình ảnh cũ bằng hình ảnh mới trong WordPress

Mã dưới đây hoạt động tốt có 1 lỗi không update được postmeta ” meta_key=

Bài 1 – React Native DevOps các khái niệm và các cài đặt căn bản

Hướng dẫn setup jenkins agent để bắt đầu build mobile bằng jenkins cho devloper an t

Chuyển đổi từ monolith sang microservices qua ví dụ

1. Why microservices? Microservices là kiến trúc hệ thống phần mềm hướng dịch vụ,