JWT Authentication với Vue/Nuxt

Authentication trong SPAs thường là một chủ đề hot, đối với những người không chắc chắn về cách thức triển khai một hệ thống authentication với đầy đủ tính năng – registration, login and access token refreshing thông qua refresh tokens. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách triển khai

Authentication trong SPAs thường là một chủ đề hot, đối với những người không chắc chắn về cách thức triển khai một hệ thống authentication với đầy đủ tính năng – registration, login and access token refreshing thông qua refresh tokens.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách triển khai một endpoints thay vì triển khai một JWT (Json web tokens) API. Vì vậy, chúng ta có thể linh hoạt trong việc viết JWT API cho riêng mình.

Tham khảo JWT Laravel tại https://sal.vn/oMStwi.

Triển khai

Với giao diện người dùng, chúng ta sẽ sử dụng các packages như sau: vuex-persistedstate, js-cookie@nuxtjs/axios. Chúng ta cần cho phép chúng lưu tokens và thông tin user có thể truy cập song song vào cả server và client, do đó việc xác thực có thể thực hiện ở cả 2.

Cài đặt packages:

npm install --save vuex-persistedstate js-cookie @nuxtjs/axios

VueX State Persistence

Để thực hiện gọi authenticated API từ server và brower (client), chúng ta cần đảm bảo tokens được quyền truy cập giữa 2 điểm. Vuex-persistedstate đơn giản hóa việc này với hỗ trợ của js-cookie sẽ duy trì tokens trên tcookie.

Sau khi cài đặt packages, chúng ta cần cấu hình cho vuex-persistedstate như một plugin.

plugins/local-storage.js

import createPersistedState from'vuex-persistedstate'import*as Cookies from'js-cookie'import cookie from'cookie'// access the store, http request and environment from the Nuxt context// https://nuxtjs.org/api/context/exportdefault({ store, req, isDev })=>{createPersistedState({
  key:'authentication-cookie',// choose any name for your cookie
  paths:[// persist the access_token and refresh_token values from the "auth" store module'auth.access_token','auth.refresh_token',],
  storage:{// if on the browser, parse the cookies using js-cookie otherwise parse from the raw http requestgetItem:key=> process.client ? Cookies.getJSON(key): cookie.parse(req.headers.cookie ||'')[key],// js-cookie can handle setting both client-side and server-side cookies with one method// use isDev to determine if the cookies is accessible via https only (i.e. localhost likely won't be using https)setItem:(key, value)=> Cookies.set(key, value,{ expires:14, secure:!isDev }),// also allow js-cookie to handle removing cookiesremoveItem:key=> Cookies.remove(key)}})(store)}

Tiếp đó là add plugin này vào nuxt.config.js:

plugins:['~/plugins/local-storage',],

VueX Store

Chúng ta cần thiết lập VueX store, đó là nơi sẽ lưu trữ dữ liệu về người dùng, access token và refresh token. Chúng sẽ bao gồm các actions cho việc gọi API để register, login và refresh user, cũng như các mutations để chuyển dữ liệu được trả về tới state.

store/auth.js

// reusable aliases for mutationsexportconstAUTH_MUTATIONS={SET_USER:'SET_USER',SET_PAYLOAD:'SET_PAYLOAD',LOGOUT:'LOGOUT',}exportconststate=()=>({
 access_token:null,// JWT access token
 refresh_token:null,// JWT refresh token
 id:null,// user id
 email_address:null,// user email address})exportconst mutations ={// store the logged in user in the state[AUTH_MUTATIONS.SET_USER](state,{ id, email_address }){
  state.id = id
  state.email_address = email_address
 },// store new or updated token fields in the state[AUTH_MUTATIONS.SET_PAYLOAD](state,{ access_token, refresh_token =null}){
  state.access_token = access_token

  // refresh token is optional, only set it if presentif(refresh_token){
   state.refresh_token = refresh_token
  }},// clear our the state, essentially logging out the user[AUTH_MUTATIONS.LOGOUT](state){
  state.id =null
  state.email_address =null
  state.access_token =null
  state.refresh_token =null},}exportconst actions ={asynclogin({ commit, dispatch },{ email_address, password }){// make an API call to login the user with an email address and passwordconst{ data:{ data:{ user, payload }}}=awaitthis.$axios.post('/api/auth/login',{ email_address, password })// commit the user and tokens to the statecommit(AUTH_MUTATIONS.SET_USER, user)commit(AUTH_MUTATIONS.SET_PAYLOAD, payload)},asyncregister({ commit },{ email_addr, password }){// make an API call to register the userconst{ data:{ data:{ user, payload }}}=awaitthis.$axios.post('/api/auth/register',{ email_address, password })// commit the user and tokens to the statecommit(AUTH_MUTATIONS.SET_USER, user)commit(AUTH_MUTATIONS.SET_PAYLOAD, payload)},// given the current refresh token, refresh the user's access token to prevent expiryasyncrefresh({ commit, state }){const{ refresh_token }= state

  // make an API call using the refresh token to generate a new access tokenconst{ data:{ data:{ payload }}}=awaitthis.$axios.post('/api/auth/refresh',{ refresh_token })commit(AUTH_MUTATIONS.SET_PAYLOAD, payload)},// logout the userlogout({ commit, state }){commit(AUTH_MUTATIONS.LOGOUT)},}exportconst getters ={// determine if the user is authenticated based on the presence of the access tokenisAuthenticated:(state)=>{return state.access_token && state.access_token !==''},}

Tiếp đó, chúng ta cần tạo một Form Components cho trang đăng nhập và đăng ký (registration). Phần này chúng ta sẽ đề cập chi tiết sau. Cơ bản, form của chúng ta nên gọi các authentication module actions để đăng nhập hoặc đăng ký thông tin người dùng.

const email_address ='me@example.com'const password ='abc123'await $store.dispatch('auth/login',{ email_address, password })

Authenticated API Requests

Phần này, chúng ta sẽ sử dụng tính năng Interceptors có sẵn của Axios, nó cho phép chúng ta thay đổi request và responses cũng như handle tất cả các lỗi trả về. @nuxtjs/axios cung cấp đầy đủ: https://axios.nuxtjs.org/extend/#adding-interceptors

Chúng ta sẽ sử dụng 1 request interceptor để đính kèm access token với mỗi request.

plugins/axios.js

// expose the store, axios client and redirect method from the Nuxt contextexportdefaultfunction({ store, app:{ $axios }, redirect }){
 $axios.onRequest((config)=>{// check if the user is authenticatedif(store.state.auth.access_token){// set the Authorization header using the access token
   config.headers.Authorization ='Bearer '+ store.state.auth.access_token
  }return config
 })}

Plugin này khá đơn giản, nó sẽ nắm bắt mọi request và nếu người dùng được xác thực, sẽ thêm một Authorization header.

Thêm vào nuxt.config.js:

plugins: [
 '~/plugins/local-storage',
 '~/plugins/axios',
],

Refresh Tokens

Vì lý do bảo mật, nên 1 mã access tokens không nên để tồn tại quá lâu và nên dễ dàng thu hồi nếu cần thiết. Khi access token hết hạn hoặc không hợp lệ nhưng ứng dụng vẫn cần bảo vệ, vậy ứng dụng cần tạo một access token mới mà người dùng không cần cấp quyền truy cập một lần nữa.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sửa đổi interceptor plugin, thêm trình xử lý lỗi để tự động tạo mã access token mới trong trường hợp nó hết hạn.

Trong trường hợp access token hết hạn, API sẽ cần thông báo cho client rằng token không hợp lệ và cần được làm mới. Thường chúng ta sẽ trả về với status code là 401.

{"status":"failed","text_code":"TOKEN_EXPIRED","message":"The JWT token is expired","status_code":401}

Lúc này, client đã nhận biết được token hết hạn, có thể chuyển tới để làm mới lại token, trước khi thử lại mộ request như ban đầu.

Thường endpoint Refresh Token cung cấp 1 giá trị refresh_token thông qua POST request, nên API sẽ cần tạo ra một access token mới để trả về phía client. Nếu token mới hết hạn, bị thu hồi hoặc không hợp lệ, nó có thể trả về mã lỗi để phía client là không thể xác thực lại và cần logout ra.

Chúng ta sẽ cần chỉnh sửa lại interceptor plugin để bắt lỗi plugins/axios.js:

// expose the store, axios client and redirect method from the Nuxt context// https://nuxtjs.org/api/context/exportdefaultfunction({ store, app:{ $axios }, redirect }){constIGNORED_PATHS=['/auth/login','/auth/logout','/auth/refresh']

 $axios.onRequest((config)=>{// check if the user is authenticatedif(store.state.auth.access_token){// set the Authorization header using the access token
   config.headers.Authorization ='Bearer '+ store.state.auth.access_token
  }return config
 })

 $axios.onError((error)=>{returnnewPromise(async(resolve, reject)=>{// ignore certain paths (i.e. paths relating to authentication)const isIgnored =IGNORED_PATHS.some(path=> error.config.url.includes(path))// get the status code from the responseconst statusCode = error.response ? error.response.status :-1// only handle authentication errors or errors involving the validity of the tokenif((statusCode ===401|| statusCode ===422)&&!isIgnored){// API should return a reason for the error, represented here by the text_code property// Example API response: // { //  status: 'failed', //  text_code: 'TOKEN_EXPIRED',//  message: 'The JWT token is expired',//  status_code: 401// }// retrieve the text_code property from the response, or default to nullconst{ data:{ text_code }={ text_code:null}}= error.response ||{}// get the refresh token from the state if it existsconst refreshToken = store.state.auth.refresh_token
    
    // determine if the error is a result of an expired access token// also ensure that the refresh token is presentif(text_code ==='TOKEN_EXPIRED'&& refreshToken){// see below - consider the refresh process failed if this is a 2nd attempt at the requestif(error.config.hasOwnProperty('retryAttempts')){// immediately logout if already attempted refreshawait store.dispatch('auth/logout')// redirect the user homereturnredirect('/')}else{// merge a new retryAttempts property into the original request config to prevent infinite-loop if refresh failsconst config ={ retryAttempts:1,...error.config }try{// attempt to refresh access token using refresh tokenawait store.dispatch('auth/refresh')// re-run the initial request using the new request config after a successful refresh// this response will be returned to the initial calling methodreturnresolve($axios(config))}catch(e){// catch any error while refreshing the tokenawait store.dispatch('auth/logout')// redirect the user homereturnredirect('/')}}}elseif(text_code ==='TOKEN_INVALID'){// catch any other JWT-related error (i.e. malformed token) and logout the userawait store.dispatch('auth/logout')// redirect the user homereturnredirect('/')}}// ignore all other errors, let component or other error handlers handle themreturnreject(error)})})}

Ở đây, plugin đã được ghi chú rất cụ thể, nhưng về cơ bản trình đánh chặn mới sẽ kiểm tra xem lỗi có liên quan đến token đã hết hạn hay không và sau đó cố gắng làm mới access token nếu có.

Nếu xử lý thành công Promise sẽ trả về một bản sao request ban đầu, làm cho chức năng gọi hoàn toàn không biết rằng token đã được làm mới trước khi nhận được phản hồi của nó. Tuy nhiên, nếu quá trình xử lý làm mới không thành công Interceptor sẽ tự động logout và điều đướng tới trang chủ.

const{ data:{...}}=await $axios.get('/api/my-account')

Nuxt cung cấp nuxtServerInit hook cho SSR request tới server. Chúng ta có thể tự động làm mới access token khi người dùng đã đăng nhập với kết nối đầu tiên tới server.

Với SPA sẽ không cần thiết phải làm mới thường xuyên, nên khi nó xảy ra, chúng ta có thể cug cấp một token ngắn hạn.
Để thực hiện điều này, cần thêm vào root store:

store/index.js

// ....exportconst actions ={// https://nuxtjs.org/guide/vuex-store/#the-nuxtserverinit-action// automatically refresh the access token on the initial request to the server, if possibleasyncnuxtServerInit({ dispatch, commit, state }){const{ access_token, refresh_token }= state.auth

  if(access_token && refresh_token){try{// refresh the access tokenawaitdispatch('auth/refresh')}catch(e){// catch any errors and automatically logout the userawaitdispatch('auth/logout')}}},}// ...

Bây giờ, khi người dùng điều hướng ứng dụng thông qua URL hoặc liên kết đến bên ngoài, chúng ta sẽ tự động làm mới access token của họ nếu họ đã đăng nhập trước đó.

Kết Luận

Ở bài viết này, chúng ta sẽ chỉ thảo luận sơ qua về việc triển khai Authentication trong SPAs nhưng cung cấp cho chúng ta những khí niệm cần thiết để có thể triển khai một universal client và server-side JWT authentication trong Nuxt. Bài viết sau chúng ta sẽ cùng xây dựng một ứng dụng cụ thể bao gồm đây đủ hơn về Authentication trong SPAs.

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Check nameservers của tên miền xem website trỏ đúng chưa

Tìm hiểu cách check nameservers của tên miền để xác định tên miền đó đang dùn

Mình đang dùng Google Domains để check tên miền hàng ngày

Từ khi thông báo dịch vụ Google Domains bỏ mác Beta, mình mới để ý và bắt đầ

Cách sử dụng SFTP (Giao thức truyền file qua SSH an toàn hơn)

SFTP là cách an toàn để truyền files giữa các máy tính, gữa máy local và web hostin

Hotlinking: Key Reasons to Avoid and Methods to Protect Your Site

Hotlinking might seem an easy way to acquire website assets, but in reality, it brings several disad