[Procedural Programming + Ada] Bài 7 – Arrays & Aggregates

Trước khi nói chi tiết về mảng Array trong Ada thì chúng ta sẽ điểm lại khái niệm Array mà chúng ta đã được cập nhật sau khi đã đi qua một vài bài viết về cấu trúc dữ liệu DSA trong Sub-Series [Imperative Programming + C].

Mảng Array là một trong số những cấu trúc dữ liệu phổ biến được sử dụng để lưu trữ tập các giá trị hữu hạn ở dạng key/value, tương tự như ObjectMap. Tuy nhiên, đặc trưng riêng của Array so với hai cấu trúc dữ liệu còn lại là các khóa key của Array chỉ có thể là các giá trị số nguyên Integer trong cùng một tập đếm Enum. Và cũng vì lý do này nên các khóa key của Array hay thường được gọi là các trị số đề mục index.

Mục Lục

Array

Điểm thú vị ở đây là Ada sử dụng định nghĩa Array hoàn toàn chính xác như trên. Chúng ta sẽ không có những ràng buộc kiểu như: Tập key của Array phải xuất phát từ 0. Khá giống với C và các ngôn ngữ định kiểu tĩnh static-typing khác, khi sử dụng Array trong Ada thì chúng ta sẽ cần phải khai báo Array với độ dài cố định để trình biên dịch phân bổ bộ nhớ và kiểu dữ liệu lưu trữ.

Tuy nhiên thay vì chỉ đặt vào một giá trị số nguyên để mô tả độ rộng của Array thì ở đây – trong Ada – chúng ta sẽ cần phải chỉ ra một tập giá trị số nguyên Integer được sử dụng để làm tập trị số đề mục Index.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Main is
  -- define array type
  type Integer_Array is
   array (1 .. 9) of Integer;
  -- declare variables
  The_Array : Integer_Array;
  Value : Integer;
begin
  -- initialize array
  The_Array := (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90);
  -- print the array
  for I in The_Array'Range loop
   Value := The_Array (I);
   Put_Line ( "The_Array "
        & Integer'Image (I)
        & " => "
        & Integer'Image (Value) );
  end loop;
end Main;

Oh, và với định nghĩa Array như trong code ví dụ trên thì chúng ta sẽ có một mảng lưu trữ các giá trị số nguyên Integer với tập Index xuất phát từ 1 thay vì luôn luôn mặc định là 0 như các ngôn ngữ khác. Và ở đây chúng ta cũng biết thêm một thuộc tính Attribute của Array được sử dụng rất phổ biến trong Ada đó là Range. Khi gọi Array'Range thì chúng ta sẽ thu được một tập các giá trị số nguyên Enum đang được sử dụng làm các trị số đề mục Index cho Array đó.

The_Array 1 => 10
The_Array 2 => 20
The_Array 3 => 30
The_Array 4 => 40
The_Array 5 => 50
The_Array 6 => 60
The_Array 7 => 70
The_Array 8 => 80
The_Array 9 => 90

Và như đã đề cập trước đó thì định nghĩa Array của Ada thực sự hoàn toàn nguyên bản. Chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng tập Index là tập các giá trị số nguyên có thể đếm tuần tự Enum.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Main is
  -- define array type
  type Index is (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat);
  type Integer_Array is
   array (Index) of Integer;
  -- declare variables
  The_Array : Integer_Array;
  Value : Integer;
begin
  -- initialize array
  The_Array := (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60);
  -- update first index
  The_Array (Sun) := 90;
  -- print the array
  for I in Index loop
   Value := The_Array (I);
   Put_Line ( "The_Array "
        & Index'Image (I)
        & " => "
        & Integer'Image (Value) );
  end loop;
end Main;

Điều này có thể trở nên khả thi bởi vì các kiểu Enum mà chúng ta tự định nghĩa trong các ngôn ngữ lập trình nói chung đều sẽ tạo ra một tập giá trị số nguyên Integer với tên tham chiếu đặc định tùy ý muốn.

The_Array SUN => 90
The_Array MON => 10
The_Array TUE => 20
The_Array WED => 30
The_Array THU => 40
The_Array FRI => 50
The_Array SAT => 60

Aggregate

Sau khi đã điểm qua định nghĩa Array trong Ada thì có một câu hỏi mới phát sinh về thao tác khởi tạo giá trị mặc định cho các phần tử trong mảng. Cụ thể là giả sử chúng ta cung cấp định nghĩa một mảng số nguyên có Index là một tập Enum có độ rộng 100 thì lúc này chúng ta sẽ không thể cứ thế liệt kê lần lượt 100 giá trị mặc định tương ứng trong cú pháp khởi tạo mảng.

Thay vào đó thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cú pháp khởi tạo các giá trị giống với cú pháp của record và sử dụng một khóa đặc biệt có tên gọi là others để áp dụng một giá trị mặc định cho tất cả các vị trí Index chưa được liệt kê. Thao tác này được gọi là aggregate – định nghĩa tập giá trị mặc định cho một cấu trúc dữ liệu.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Main is
  -- define array type
  type Index is (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat);
  type Integer_Array is
   array (Index) of Integer;
  -- declare variables
  The_Array : Integer_Array;
  Value : Integer;
begin
  -- initialize array
  The_Array := ( Mon => 10,
         Tue => 20,
         others => 0 );
  -- print the array
  for I in Index loop
   Value := The_Array (I);
   Put_Line ( "The_Array "
        & Index'Image (I)
        & " => "
        & Integer'Image (Value) );
  end loop;
end Main;

Như trong code ví dụ ở trên thì chúng ta đã chỉ định vị trí của khóa Mon sẽ lưu giá trị 10, và vị trí của khóa Tue sẽ lưu giá trị là 20. Tất cả các vị trí còn lại trong mảng sẽ được xem là các khóa thuộc nhóm others và lưu giá trị 0.

The_Array SUN => 0
The_Array MON => 10
The_Array TUE => 20
The_Array WED => 0
The_Array THU => 0
The_Array FRI => 0
The_Array SAT => 0

String

Kiểu chuỗi ký tự String là một kiểu Array được định nghĩa sẵn và cung cấp trong các ngôn ngữ lập trình nói chung với các sub-program tiện ích hoạt động theo phương thức của Array. Ở đây chúng ta cũng sẽ điểm qua một số đặc điểm của String trong Ada trên phương diện là một Array chứa các giá trị thuộc kiểu Character.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Main is
  Name : String (1 .. 9);
begin
  Name := "Semi Dev ";
  Name (9) := '_';
  Put_Line (Name);
end Main;

Chính xác thì kiểu String (1 .. 9) có ý nghĩa tương đương với array (1 .. 9) of Character. Tuy nhiên nếu như chúng ta định nghĩa lại một kiểu giá trị tương đương với String đã có sẵn thì với những thao tác như Put_Line chúng ta sẽ phải thực hiện việc chuyển kiểu dữ liệu sang kiểu String.

Semi Dev_

Oh, không hề có thông báo lỗi khi chúng ta thay đổi ký tự cuối cùng trong chuỗi Name. Tức là Ada không hẳn nhìn nhận String là một kiểu đơn nguyên primitive như các ngôn ngữ khác, mà thay vào đó thì chúng ta đang có chính xác một Array các giá trị Character và có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa Array thông thường.

Thao tác khởi tạo giá trị cho các vị trí trong String cũng có thể được thực hiện theo từng phần với các dải Index nhỏ, thay vì khởi tạo với một chuỗi có đủ độ rộng như định nghĩa.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Main is
  Name : String (1 .. 9);
begin
  Name (1 .. 4) := "Semi";
  Name (5) := ' ';
  Name (6 .. 8) := "Dev";
  Name (9) := '_';
  Put_Line (Name);
end Main;

Và khi muốn tách lấy một phần của mảng ký tự ban đầu thì chúng ta cũng có thể sử dụng cú pháp Index dạng range tương tự

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Main is
  Name : String (1 .. 9);
begin
  Name := "Semi Dev_";
  Put_Line ("First Name: " & Name (1 .. 4));
end Main;
First Name: Semi

Oh, như vậy là ngay cả trong trường hợp sử dụng kiểu String có độ rộng cố định thì chúng ta cũng không hẳn cần phải tạo ra nhiều biến lưu trữ khác nhau. Điều quan trọng là dự trù độ rộng tối đa của dữ liệu mà một biến cần lưu trữ và sau đó thực hiện các thao tác chỉnh sửa trực tiếp nội dung của chuỗi đó.

Câu hỏi mới của chúng ta lúc này là: Sẽ thế nào nếu như chúng ta cần khởi tạo giá trị mặc định cho một Array có độ rộng 1001 chứa các Record? Và trong bài viết tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu giá trị lưu trữ địa chỉ tham chiếu hay còn được gọi là con trỏ pointer trong C.

(chưa đăng tải) [Procedural Programming + Ada] Bài 8 – Access Pointers & Variant Records

Nguồn: viblo.asia