Xây Dựng Web App Dựa Trên Framework Abp (Phần 1)

BookStore

Source tại : https://github.com/ngotruong09/AbpBookStore.git

Tổng quan

Đây là project dạng non-layered Abp. Các tính năng có trong project gồm:

 • [x] View, thêm, xóa, sửa book
 • [x] Xuất file theo 2 định dạng CSV, EXCEL
 • [x] Tạo thêm client để sử dụng cho phân hệ mobile
 • [x] Cung cấp các api CRUD book cho phân hệ mobile

Mô hình hệ thống

Hệ thống

Các thành phần trong BookStoreService:

Cách chạy project

Set up sql server connection string tại appsettings.json

{...
 "ConnectionStrings":{"Default":"Server=YourServer;Database=BookStoreDB;Trusted_Connection=True"},
 ...
}

Sau đó đứng tại thư mục MyAbp.BookStore chạy câu lệnh sau:

dotnet run --migrate-database

Bước tiếp theo, đứng tại thư mục MyAbp.BookStore chúng ta run câu lệnh:

abp install-libs

Câu lệnh trên sẽ pull các javascript package mà project sử dụng.

Sau khi câu lệnh trên chạy xong, chúng ta mở IDE Visual studio lên và chạy project.

Gọi Api từ postman

Tạo Client từ Api api/openid/app/create với input:

{
 ClientId :"mobile",
 ClientSecret :"123@Abc",
 ConsentType :"Implicit",
 DisplayName :"mobile",
 Type :"confidential",
 ClientUri : null,
 LogoUri : null
}

Phân quyền cho client mobile

Hệ thống

Gọi api connect (theo OAUTH 2.0) để get access token:

Hệ thống

Gọi api get book sử dụng access token ở trên:

Hệ thống

Step by step coding

Bước đầu tiên chúng ta tạo solution từ tool CLI của ABP Here

abp new MyAbp.BookStore -t app-nolayers -u mvc -d ef

ABP cung cấp nhiều kiểu solution nhưng ở project này chúng ta bắt đầu với app-nolayers sẽ đơn giản và dễ nắm bắt hơn.

Solution của abp được tổ chức theo kiến trúc Domain Driven Design DDD

Hệ thống

Sau khi tạo xong project, chúng ta hãy bắt đầu với Domain Layer

Tạo entity Book

public class Book: Entity<Guid>{[CanBeNull]
  public virtual string Name { get;set;}[CanBeNull]
  public virtual string AuthorName { get;set;}

  public virtual decimal Price { get;set;}

  public virtual DateTime PublishDate { get;set;}}

Tạo Repository cho entity Book

public interface IBookRepository : IRepository<Book, Guid>{
  Task<List<Book>> GetListAsync(
    string filterText = null,
    string name = null,
    string authorName = null,
    decimal? priceMin = null,
    decimal? priceMax = null,
    DateTime? publishDateMin = null,
    DateTime? publishDateMax = null,
    string sorting = null,
    int maxResultCount = int.MaxValue,
    int skipCount =0,
    CancellationToken cancellationToken = default
  );

  Task<long> GetCountAsync(
    string filterText = null,
    string name = null,
    string authorName = null,
    decimal? priceMin = null,
    decimal? priceMax = null,
    DateTime? publishDateMin = null,
    DateTime? publishDateMax = null,
    CancellationToken cancellationToken = default);}

Tạo các class trong Infrastructure Layer

public class EfCoreBookRepository : EfCoreRepository<BookStoreDbContext, Book, Guid>, IBookRepository
{
  public EfCoreBookRepository(IDbContextProvider<BookStoreDbContext> dbContextProvider): base(dbContextProvider){}

  public async Task<List<Book>> GetListAsync(
    string filterText = null,
    string name = null,
    string authorName = null,
    decimal? priceMin = null,
    decimal? priceMax = null,
    DateTime? publishDateMin = null,
    DateTime? publishDateMax = null,
    string sorting = null,
    int maxResultCount = int.MaxValue,
    int skipCount =0,
    CancellationToken cancellationToken = default){
    var query = ApplyFilter((await GetQueryableAsync()), filterText, name, authorName, priceMin, priceMax, publishDateMin, publishDateMax);return await query.PageBy(skipCount, maxResultCount).ToListAsync(cancellationToken);}

  public async Task<long> GetCountAsync(
    string filterText = null,
    string name = null,
    string authorName = null,
    decimal? priceMin = null,
    decimal? priceMax = null,
    DateTime? publishDateMin = null,
    DateTime? publishDateMax = null,
    CancellationToken cancellationToken = default){
    var query = ApplyFilter((await GetDbSetAsync()), filterText, name, authorName, priceMin, priceMax, publishDateMin, publishDateMax);return await query.LongCountAsync(GetCancellationToken(cancellationToken));}

  protected virtual IQueryable<Book> ApplyFilter(
    IQueryable<Book> query,
    string filterText,
    string name = null,
    string authorName = null,
    decimal? priceMin = null,
    decimal? priceMax = null,
    DateTime? publishDateMin = null,
    DateTime? publishDateMax = null){return query
        .WhereIf(!string.IsNullOrWhiteSpace(filterText), e => e.Name.Contains(filterText)|| e.AuthorName.Contains(filterText))
        .WhereIf(!string.IsNullOrWhiteSpace(name), e => e.Name.Contains(name))
        .WhereIf(!string.IsNullOrWhiteSpace(authorName), e => e.AuthorName.Contains(authorName))
        .WhereIf(priceMin.HasValue, e => e.Price >= priceMin.Value)
        .WhereIf(priceMax.HasValue, e => e.Price <= priceMax.Value)
        .WhereIf(publishDateMin.HasValue, e => e.PublishDate >= publishDateMin.Value)
        .WhereIf(publishDateMax.HasValue, e => e.PublishDate <= publishDateMax.Value);}}

Bổ sung DbSet cho DbContext

public class BookStoreDbContext : AbpDbContext<BookStoreDbContext>{
  public DbSet<Book> Books { get;set;}
  public const string DbTablePrefix ="App";
  public const string DbSchema = null;
  public BookStoreDbContext(DbContextOptions<BookStoreDbContext> options): base(options){}

  protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder){
    base.OnModelCreating(builder);

    /* Include modules to your migration db context */

    builder.ConfigurePermissionManagement();
    builder.ConfigureSettingManagement();
    builder.ConfigureAuditLogging();
    builder.ConfigureIdentity();
    builder.ConfigureOpenIddict();
    builder.ConfigureFeatureManagement();
    builder.ConfigureTenantManagement();

    /* Configure your own entities here */
    if(builder.IsHostDatabase()){
      builder.Entity<Book>(b =>{
        b.ToTable(DbTablePrefix + "Books", DbSchema);
        b.ConfigureByConvention();
        b.Property(x => x.Name).HasColumnName(nameof(Book.Name));
        b.Property(x => x.AuthorName).HasColumnName(nameof(Book.AuthorName));
        b.Property(x => x.Price).HasColumnName(nameof(Book.Price));
        b.Property(x => x.PublishDate).HasColumnName(nameof(Book.PublishDate));});}}}

AddRepository tại ConfigureEfCore trong BookStoreModule:

private void ConfigureEfCore(ServiceConfigurationContext context){
context.Services.AddAbpDbContext<BookStoreDbContext>(options =>{
  /* You can remove "includeAllEntities: true" to create
   * default repositories only for aggregate roots
   * Documentation: https://docs.abp.io/en/abp/latest/Entity-Framework-Core#add-default-repositories
   */
  options.AddDefaultRepositories(includeAllEntities: true);
  options.AddRepository<Book, EfCoreBookRepository>();});

Configure<AbpDbContextOptions>(options =>{
  options.Configure(configurationContext =>{
	configurationContext.UseSqlServer();});});}

Migration database với 2 câu lệnh sau

Lưu ý: set up connection string tại appsettings.json

add-migration 'Book'
update-database 'Book'

Tạo Application Layer

public interface IBooksAppService : IApplicationService
{
  Task<PagedResultDto<BookDto>> GetListAsync(GetBooksInput input);
  Task<BookDto> CreateAsync(BookCreateDto input);
  Task<BookDto> GetAsync(Guid id);
  Task<BookDto> UpdateAsync(Guid id, BookUpdateDto input);
  Task DeleteAsync(Guid id);
  Task<DownloadTokenResultDto> GetDownloadTokenAsync();
  Task<IRemoteStreamContent> GetFileAsync(BookDownloadDto input);}
[Authorize(BookStorePermissions.Books.Default)]
public class BooksAppService : ApplicationService, IBooksAppService
{
	private readonly IBookRepository _bookRepository;
	private readonly IDistributedCache<BookExcelDownloadTokenCacheItem, string> _excelDownloadTokenCache;
	private readonly IExporterManager _exporterManager;

	public BooksAppService(IBookRepository bookRepository, IDistributedCache<BookExcelDownloadTokenCacheItem, string> excelDownloadTokenCache, IExporterManager exporterManager){
		_bookRepository = bookRepository;
		_excelDownloadTokenCache = excelDownloadTokenCache;
		_exporterManager = exporterManager;}

	public virtual async Task<PagedResultDto<BookDto>> GetListAsync(GetBooksInput input){
		var totalCount = await _bookRepository.GetCountAsync(input.FilterText, input.Name, input.AuthorName, input.PriceMin, input.PriceMax, input.PublishDateMin, input.PublishDateMax);
		var items = await _bookRepository.GetListAsync(input.FilterText, input.Name, input.AuthorName, input.PriceMin, input.PriceMax, input.PublishDateMin, input.PublishDateMax, input.Sorting, input.MaxResultCount, input.SkipCount);return new PagedResultDto<BookDto>{
			TotalCount = totalCount,
			Items = ObjectMapper.Map<List<Book>, List<BookDto>>(items)};}....}

Tạo Permissions

Hệ thống

public static class BookStorePermissions
{
  public const string GroupName ="BookStore";

  public static class Books
  {
    public const string Default = GroupName + ".Books";
    public const string Edit = Default + ".Edit";
    public const string Create = Default + ".Create";
    public const string Delete = Default + ".Delete";}}
public class BookStorePermissionDefinitionProvider : PermissionDefinitionProvider
{
  public override void Define(IPermissionDefinitionContext context){
    var myGroup = context.AddGroup(BookStorePermissions.GroupName);

    var bookPermission = myGroup.AddPermission(BookStorePermissions.Books.Default, L("Permission:Books"));
    bookPermission.AddChild(BookStorePermissions.Books.Create, L("Permission:Create"));
    bookPermission.AddChild(BookStorePermissions.Books.Edit, L("Permission:Edit"));
    bookPermission.AddChild(BookStorePermissions.Books.Delete, L("Permission:Delete"));}

  private static LocalizableString L(string name){return LocalizableString.Create<BookStoreResource>(name);}}

Các caption Permission:Books, Permission:Create,… được định nghĩa tại LocalizationBookStore*.json (localization được sử dụng cho chức năng đa ngôn ngữ)

Tạo Presentation Layer

Lớp Presentation Layer gồm HttpApi (controller) và phần UI (razor, angular, react js,…)

Tạo BookController

[RemoteService(Name ="BookStore")][Area("BookStore")][ControllerName("Book")][Route("api/book-store/books")]
public class BookController : BookStoreController, IBooksAppService
{
	private readonly IBooksAppService _booksAppService;
 
	public BookController(IBooksAppService booksAppService){
		_booksAppService = booksAppService;}[HttpPost][Route("create")]
	public Task<BookDto> CreateAsync(BookCreateDto input){return _booksAppService.CreateAsync(input);}...
}

Chú ý: cần tắt chức năng tạo tự động API thì mình mới tạo được các endpoint theo nhu cầu.
Tắt chức năng tạo API tự động: bỏ dòng code ConfigureAutoApiControllers tại ConfigureServices

Tạo menu

Hệ thống

Tại class BookStoreMenuContributor add thêm:

 context.Menu.AddItem(
  new ApplicationMenuItem(
	BookStoreMenus.Books,
	l["Menu:Books"],
	url: "/Books",
	icon: "fa fa-book",
	requiredPermissionName: BookStorePermissions.Books.Default));

Chú ý tại bước tạo client

Thông tin Audiences chính là thông tin scope ["ept:token","ept:revocation","ept:introspection","gt:client_credentials","scp:BookStore"] trong phần grant quyền.

Happy Coding !

Nguồn: viblo.asia