Turbo Stream Broadcasts with Hotwire

Introduction Như ở bài trước chúng ta đã biết, Hotwire là công cụ dành cho việc phát triển web, nó cung cấp cho chúng ta một framework giúp developer không cần (hoặc ít) phải viết các đoạn code javascript bằng cách gửi HTML thay vì JSON, trong khi vẫn đảm bảo tốc độ load ứng

Introduction

Như ở bài trước chúng ta đã biết, Hotwire là công cụ dành cho việc phát triển web, nó cung cấp cho chúng ta một framework giúp developer không cần (hoặc ít) phải viết các đoạn code javascript bằng cách gửi HTML thay vì JSON, trong khi vẫn đảm bảo tốc độ load ứng dụng nhanh chóng. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng thực hành một chức năng thú vị khác nữa của Hotwire, đó là Turbo Stream Broadcasts.

Thời gian thực (Realtime) giờ hầu như đều phổ biến ở tất cả các website, khi nhắc đến tính năng realtime ở 1 Rails app (vd Notification, Chat, Post…) chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Action Cable, một tính năng khá mạnh của Rails giúp developer có thể implement WebSockets theo chuẩn thiết kể của Rails. Nếu như việc khởi tạo các Channel, Subscriber (và đoạn logic Javascript phía client để nhận và thêm content vào DOM tương ứng) khiến chúng ta thấy phiền phức và mất thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể thử áp dụng tính năng Turbo Stream Broadcasts của Hotwire.

Implement

Ý tưởng sẽ là một list danh sách các user, việc thêm mới user (ở tab khác) sẽ được phản ánh realtime ở màn list này.

Setup app

Tạo app migrate các kiểu:

rails new hotwire_demo
rails g scaffold User name:string
rails db:migrate

Install Hotwire

Để thêm hotwire vào app, chúng ta có thể add hotwire-rails vào Gemfile rồi bundle.

Sau khi add hotwire, chúng ta run rails hotwire:install để install hotwire và mọi thứ đã sẵn sàng.

Implement logic

Ở controller user, để thuận tiện cho việc khởi tạo user, chúng ta sẽ ngăn việc redirect đến màn list mặc định, thay vào đó là màn tạo mới:

defcreate@user=User.new(user_params)

 respond_to do|format|if@user.save
   format.html { redirect_to new_user_path }
   format.json { render :show, status::created, location:@user}else
   format.html { render :new, status::unprocessable_entity}
   format.json { render json:@user.errors, status::unprocessable_entity}endendend

users/index.html.erb:

<pid="notice"><%= notice %></p><h1>Users List: (<%= Time.zone.now %>)</h1>

<%= turbo_stream_from :users %>
<divid="list-user">
 <%= render @users %>
</div>

chúng ta sử dụng method turbo_stream_from để thực hiện việc subcribe đến channel có tên là “users”, và set id cho thẻ div để tiện cho việc chỉ định thành phần DOM mà chúng ta muốn append data mới từ Channel users .

Tiếp theo là tạo partial users/user.html.erb:

touch app/views/users/_user.html.erb
<divstyle="background: lightgrey;width: 300px;padding: 10px;">
 <%= user.name %>
</div><br>

Sau khi đã xong quá trình subcribe, tiếp đến là bước broadcast, chúng ta sẽ thực hiện broadcast ngay sau khi tạo user thành công, trong model user.rb:

classUser<ApplicationRecord
 after_create_commit { broadcast_append_to(:users, target:"list-user")}end

Ở đây chúng ta sử dụng method broadcast_append_to với tham số users và target “list-user”, nhằm mục đích broad cast Channel users và data sau sẽ được append ở element có id là list-user.

Sau đó chúng ta sẽ có kết quả thu được:

Check log quá trình khởi tạo user vừa rồi chúng ta sẽ thấy cả quá trình boardcast:

Started POST "/users" for ::1 at 2021-09-20 20:51:26 +0700
Processing by UsersController#create as TURBO_STREAM
 Parameters: {"authenticity_token"=>"[FILTERED]", "user"=>{"name"=>"H"}, "commit"=>"Create User"}
 TRANSACTION (0.2ms) begin transaction
 ↳ app/controllers/users_controller.rb:27:in `block in create'
 User Create (0.8ms) INSERT INTO "users" ("name", "created_at", "updated_at") VALUES (?, ?, ?) [["name", "H"], ["created_at", "2021-09-20 13:51:26.322698"], ["updated_at", "2021-09-20 13:51:26.322698"]]
 ↳ app/controllers/users_controller.rb:27:in `block in create'
 TRANSACTION (13.3ms) commit transaction
 ↳ app/controllers/users_controller.rb:27:in `block in create'
 Rendered users/_user.html.erb (Duration: 0.1ms | Allocations: 41)
[ActionCable] Broadcasting to users: "<turbo-stream action="append" target="list-user"><template><div style="background: lightgrey; width: 300px; padding: 10px;">n Hn</div>n<br>n</template></turbo-stream>"
Redirected to http://localhost:3000/users/new
Completed 302 Found in 23ms (ActiveRecord: 14.2ms | Allocations: 4969)


Turbo::StreamsChannel transmitting "<turbo-stream action="append" target="list-user"><template><div style="background: lightgrey; width: 300px; padding: 10px;">n Hn</div>n<br>n</template></turbo-stream>" (via streamed from users)
Started GET "/users/new" for ::1 at 2021-09-20 20:51:26 +0700
Processing by UsersController#new as TURBO_STREAM
 Rendering layout layouts/application.html.erb
 Rendering users/new.html.erb within layouts/application
 Rendered users/_form.html.erb (Duration: 1.1ms | Allocations: 608)
 Rendered users/new.html.erb within layouts/application (Duration: 1.3ms | Allocations: 718)
[Webpacker] Everything's up-to-date. Nothing to do
 Rendered layout layouts/application.html.erb (Duration: 4.7ms | Allocations: 3886)
Completed 200 OK in 6ms (Views: 5.3ms | ActiveRecord: 0.0ms | Allocations: 4169)


Finished "/cable/" [WebSocket] for ::1 at 2021-09-20 20:53:28 +0700
Turbo::StreamsChannel stopped streaming from users

Summary

Hotwire cung cấp cho developer 1 framework khá mạnh mẽ giúp cải thiện performance ứng dụng và trải nghiệm người dùng với chi phí tối thiểu. Bài viết nhằm chia sẻ và demo cách implement 1 trong những tính năng mạnh mẽ của Hotwire là Turbo Stream Broadcasts trong rails app, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc.

Tài liệu tham khảo:

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Mình đang dùng Google Domains để check tên miền hàng ngày

Từ khi thông báo dịch vụ Google Domains bỏ mác Beta, mình mới để ý và bắt đầ

Cách sử dụng SFTP (Giao thức truyền file qua SSH an toàn hơn)

SFTP là cách an toàn để truyền files giữa các máy tính, gữa máy local và web hostin

Hotlinking: Key Reasons to Avoid and Methods to Protect Your Site

Hotlinking might seem an easy way to acquire website assets, but in reality, it brings several disad

Sự Khác Nhau Giữa Domain và Hosting Là Gì?

Sự khác nhau giữa domain và hosting là gì? Bài này giải thích ngắn và dễ hiểu nh