Từ khóa “this” trong Javascript

Là một lập trình viên chắc chắn chúng ta không còn xa lạ với từ khóa this nữa, nhưng vẫn còn một số chưa hiểu rõ về nó.Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ khóa this trong Javascript

1.Khái niệm

This là một từ khóa đề cập đến đối tượng mà nó thuộc về

Các đặc tính của this

-Trong một phương thức, this(của phương thức đó) tham chiếu tới đối tượng truy cập phương thức( có thể hiểu là đối tượng đứng trước dấu chấm )
Chúng ta cùng xem trong ví dụ này:

// Đầu tiên hãy cùng tạo một đối tượng
const Laptop = {
 name: 'Dell',
 battery: 7200,
 runCode: function () {
  console.log(this.name)
 }
}
Laptop.runCode()

Mở console trên trình duyệt và chúng ta sẽ thấy in ra “Dell”.
Vậy nghĩa là gì, từ khóa this ở ví dụ trên sẽ tham chiếu đến đối tượng Laptop, hay nói cách khác this ở đây chính là đối tượng Laptop.
Ở một ví dụ khác

// Chúng ta khai báo một hàm tạo(hàm tạo là hàm dùng để khởi tạo đối tượng)
function Laptop(name, battery) {
 this.name = name
 this.battery = battery
 this.runCode = function () {
  console.log(this.name)
 }
}
// Hãy cùng tạo ra một đối tượng
const Dell=new Laptop("Dell",7200)
Dell.runCode();
// --> "Dell"

// Đối tượng thứ 2
const Hp450G1=new Laptop("Hp450G1",6000)
Hp450G1.runCode();
// --> "Hp450G1"

Trong ví dụ trên, thuộc tính runCode ở đối tượng thứ nhất là một hàm được gọi sau dấu “.”, nên có thể hiểu là hàm runCode ở đây thuộc về đối tượng Dell, từ đó có thể suy ra this.name=”Dell”.

Tương tự ở đối tượng thứ hai, hàm runCode được gọi sau dấu chấm Hp450G1.runCode(); nên suy ra this.name sẽ bằng "Hp450G1".

Chúng ta cùng đến một ví dụ khác

Nguồn: viblo.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *