Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot – Quản lý API Gateway với Swagger

Trước đây, để quản lý các API, ta có công cụ là Swagger, tuy nhiên đối với API Gateway như Ocelot thì sao? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách setup Swagger để quản lý tài liệu API Gateway với SwaggerForOcelot – tổng hợp các service swagger a. Install package MMLib.SwaggerForOcelot b. Config

Trước đây, để quản lý các API, ta có công cụ là Swagger, tuy nhiên đối với API Gateway như Ocelot thì sao?
Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách setup Swagger để quản lý tài liệu API Gateway với SwaggerForOcelot – tổng hợp các service swagger

a. Install package MMLib.SwaggerForOcelot

b. Config tại program

image.png

c. Cấu hình lại từng route bằng cách thêm swagger key và {everything} ở path

image.png

d. Config swagger endpoints

image.png

e. Kết quả

image.png

Tài liệu tham khảo

[1] https://ocelot.readthedocs.io/en/latest/introduction/bigpicture.html

[2] https://www.c-sharpcorner.com/article/building-api-gateway-using-ocelot-in-asp-net-core/

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Check nameservers của tên miền xem website trỏ đúng chưa

Tìm hiểu cách check nameservers của tên miền để xác định tên miền đó đang dùn

Mình đang dùng Google Domains để check tên miền hàng ngày

Từ khi thông báo dịch vụ Google Domains bỏ mác Beta, mình mới để ý và bắt đầ

Cách sử dụng SFTP (Giao thức truyền file qua SSH an toàn hơn)

SFTP là cách an toàn để truyền files giữa các máy tính, gữa máy local và web hostin

Hotlinking: Key Reasons to Avoid and Methods to Protect Your Site

Hotlinking might seem an easy way to acquire website assets, but in reality, it brings several disad