Sử dụng Celery kết hợp Docker, PostgreSQL, Redis trong Django

Giới thiệu Cần tây là một hàng đợi tác vụ không đồng bộ mã nguồn mở hoặc hàng đợi công việc dựa trên việc truyền thông điệp phân tán. Mặc dù nó hỗ trợ lập lịch trình, nhưng trọng tâm của nó là hoạt động trong thời gian thực. Mô hình hoạt động Khi nào

Giới thiệu

Cần tây là một hàng đợi tác vụ không đồng bộ mã nguồn mở hoặc hàng đợi công việc dựa trên việc truyền thông điệp phân tán. Mặc dù nó hỗ trợ lập lịch trình, nhưng trọng tâm của nó là hoạt động trong thời gian thực.

Mô hình hoạt động

Khi nào cần sử dụng celery

 • Chạy background jobs
 • Chạy các job lập lịch
 • Tính toán phân tán
 • Xử lý song song

Chức năng

 • Monitor: giám sát các job/task được đưa vào queue
 • Scheduling: chạy các task lập lịch (giống cronjob)
 • Workflows: tạo một luồng xử lý task
 • Time & Rate Limits: kiểm soát số lượng task được thực thi trong một khoảng thời gian, thời gian một task được chạy,…
 • Resource Leak Protection: kiểm soát tài nguyên trong quá trình xử lý task
 • User Component: cho phép người dùng tự customize các worker.

Cơ chế của Celery

 • Celery hoạt động dựa trên khái niệm task queue. Đây là cơ chế queue dùng để điều phối các job/work giữa các máy khác nhau. Các worker sẽ nhận task, chạy task và trả về kết quả.
 • Input của queue:
 • Task
 • Các process trên từng worker sẽ theo dõi queue để thực thi các task mới được đẩy vào queue
 • Celery thường dùng một message broker để điều phối task giữa các clients và worker. Để tạo một task mới client sẽ thêm một message vào queue, broker sau đó sẽ chuyển message này tới worker. Celery hỗ trợ 3 loại broker:
 • RabbitMQ
 • Redis
 • SQS
 • Một hệ thống sử dụng celery có thể có nhiều workers và brokers, nhờ vậy việc scale theo chiều ngang sẽ rất dễ dàng.

Cài đặt

Django, Package

pip install django
django-admin startproject app
django-admin startapp tutorial

Tạo file

app
├─ tutorial
│ ├─ __init__
│ ├─ admin.py
│ ├─ apps.py
│ ├─ models.py
│ ├─ tasks.py
│ ├─ tests.py
│ ├─ urls.py
│ └─ views.py 
├─ app
│ ├─ __init__
│ ├─ asgi.py
│ ├─ celery.py
│ ├─ setting.py
│ ├─ urls.py
│ └─ wsgi.py 
├─ static
├─ templates
├─ docker-compose.yml
├─ Dockerfile
├─ manage.py
└─ requirements.txt

Tạo 1 file requirements.txt trong app

Django==3.2.6
psycopg2==2.9.1
psycopg2-binary==2.9.1
celery==5.1.2
django-celery-results==2.2.0
redis==3.5.3

Và gõ lệnh sau

pip install -r requirements.txt

Docker

Chỉnh sửa Dockerfile

FROM python:3

ENV PYTHONUNBUFFERED=1

WORKDIR /code
COPY requirements.txt /code/

RUN apt-get update 
  && apt-get -y install libpq-dev gcc
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . /code/

EXPOSE 8000
CMD ["python", "manage.py", "runserver", "0.0.0.0:8000"]

Chỉnh sửa docker-compose.yml. Chúng ta sử dụng thêm Redis làm người môi giới(broker message)

version:"3.9"

services:
 db:
  image: postgres
  container_name: postgres
  volumes:-./data/db:/var/lib/postgresql/data
  environment:- POSTGRES_DB=postgres
   - POSTGRES_USER=postgres
   - POSTGRES_PASSWORD=postgres
  ports:-"5432:5432"
  healthcheck:
   test:["CMD-SHELL","pg_isready -U postgres"]
   interval: 10s
   timeout: 5s
   retries:5
  restart: always

 redis:
  image: redis:alpine
  container_name: redis
  healthcheck:
   test:["CMD","redis-cli","ping"]
   interval: 2s
   timeout: 3s
   retries:10

 celery:
  build:.
  container_name: celery
  command: celery -A app worker -l info
  volumes:-.:/code
  depends_on:- web
   - redis
   - db

 web:
  build:.
  container_name: web
  volumes:-.:/code
  ports:-"8000:8000"
  environment:- DEBUG=1- DJANGO_ALLOWED_HOST=localhost 127.0.0.1- CELERY_BROKER=redis://redis:6379/0- CELERY_BACKEND=redis://redis:6379/0
  depends_on:
   db:
    condition: service_healthy
   redis:
    condition: service_healthy 
  command: bash -c "python manage.py makemigrations && python manage.py migrate && python manage.py runserver 0.0.0.0:8000"
  restart: on-failure

Code

Setting

Chỉnh sửa file setting.py


INSTALLED_APPS =['django.contrib.admin','django.contrib.auth','django.contrib.contenttypes','django.contrib.sessions','django.contrib.messages','django.contrib.staticfiles','django_celery_results','tutorial',]

DATABASES ={'default':{'ENGINE':'django.db.backends.postgresql','NAME':'postgres','USER':'postgres','PASSWORD':'postgres','HOST':'db','PORT':5432,}}

CELERY_BROKER_URL = os.environ.get("CELERY_BROKER","redis://redis:6379/0")
CELERY_RESULT_BACKEND ='django-db'
CELERY_ACCEPT_CONTENT =['application/json']
CELERY_TASK_SERIALIZER ='json'
CELERY_RESULT_SERIALIZER ='json'

Celery

Chỉnh sửa file init trong thư mục app

#app/__init__.pyfrom __future__ import absolute_import, unicode_literals

# This will make sure the app is always imported when# Django starts so that shared_task will use this app.from.celery import app as celery_app

__all__ =['celery_app']

chỉnh sửa file celery.py

from __future__ import absolute_import, unicode_literals

import os
from celery import Celery
from celery.schedules import crontab

# set the default Django settings module for the 'celery' program.
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE','app.settings')

app = Celery('app')# Using a string here means the worker doesn't have to serialize# the configuration object to child processes.# - namespace='CELERY' means all celery-related configuration keys#  should have a `CELERY_` prefix.
app.config_from_object('django.conf:settings', namespace='CELERY')# Load task modules from all registered Django app configs.
app.autodiscover_tasks()@app.task(bind=True)defdebug_task(self):print('Request: {0!r}'.format(self.request))

Tasks

Tạo và chỉnh sửa file task trong thư mục tutorial

from __future__ import absolute_import, unicode_literals

from celery import shared_task

@shared_task(name="add")defadd(a,b):return a+b

Tutorial

Chỉnh sửa file urls.py trong app

from django.contrib import admin
from django.urls import path,include

urlpatterns =[
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('', include("tutorial.urls")),]

Tạo và thêm file urls.py trong tutorial

from django.urls import path,include
from.import views

app_name ='tutorial'

urlpatterns =[
  path('', views.total, name="total"),]

Chỉnh sửa file views.py trong tutorial

from django.http.response import HttpResponse
from django.shortcuts import render
from.tasks import*deftotal(request):
  res = add.delay(4,5)return HttpResponse(res)

Trình duyệt sẽ hiển thị UUID của task

Kết quả được hiển thị ở celery trong docker.

Build

docker-compose build
docker-compose up 

Bài viết đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Check nameservers của tên miền xem website trỏ đúng chưa

Tìm hiểu cách check nameservers của tên miền để xác định tên miền đó đang dùn

Mình đang dùng Google Domains để check tên miền hàng ngày

Từ khi thông báo dịch vụ Google Domains bỏ mác Beta, mình mới để ý và bắt đầ

Cách sử dụng SFTP (Giao thức truyền file qua SSH an toàn hơn)

SFTP là cách an toàn để truyền files giữa các máy tính, gữa máy local và web hostin

Hotlinking: Key Reasons to Avoid and Methods to Protect Your Site

Hotlinking might seem an easy way to acquire website assets, but in reality, it brings several disad