[Redis] – Spring Boot With Redis Lua Script

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Redis Lua Script với Spring Boot để thực hiện một tập hợp các hành động như một transaction hoặc thực hiện một số loại ràng buộc khi chúng ta thực hiện các Redis transaction. Một số bài viết cùng chủ đề, mọi người có thể

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Redis Lua Script với Spring Boot để thực hiện một tập hợp các hành động như một transaction hoặc thực hiện một số loại ràng buộc khi chúng ta thực hiện các Redis transaction.

Một số bài viết cùng chủ đề, mọi người có thể tham khảo tại đây:

Redis Lua Script

Khi chúng ta muốn thực hiện một tập hợp các hành động trên Cơ sở dữ liệu Redis, thay vì gửi lần lượt các lệnh, chúng ta có thể tạo các phần mở rộng của riêng mình trên Cơ sở dữ liệu Redis bằng cách sử dụng Lua Script và thực hiện các hành động như một transaction. Redis Lua Script được biên dịch lần đầu tiên và sau đó có thể được gọi bất kỳ khi nào.

Sample Application

Ví dụ chúng ta sẽ chuyển tiền giữa 2 tài khoản của người dùng.

Giả sử chúng ta có thông tin 2 tài khoản ab với số dư lần lượt là 100$20$ như sau:

{
 "a": "100",
 "b": "20"
}

Lua Script

Tập lệnh Lua Script dưới đây chịu trách nhiệm về chức năng chuyển tiền. Tập lệnh sẽ được gọi với 2 khóa (KEY) và 1 đối số (ARG). KEY1 đại diện cho tài khoản người chuyển và KEY2 đại diện cho tài khoản người nhận. Đối số là số tiền được chuyển. Nếu tài khoản người chuyển có đủ số dư thì chúng ta sẽ trừ tiền trong tài khoản người chuyển và chuyển sang tài khoản người nhận.

--moneyTransfer.lua
local account = 'account'
local fromBalance = tonumber(redis.call('HGET', account, KEYS[1]))
local toBalance = tonumber(redis.call('HGET', account, KEYS[2]))
local amount = tonumber(ARGV[1])
if fromBalance >= amount
then
  redis.call('HSET', account, KEYS[1], fromBalance - amount)
  redis.call('HSET', account, KEYS[2], toBalance + amount)
  return true
end
return false

Tập lệnh trên nằm trong src /main/resources/scripts

Redis Lua Script – Money Transfer Service

Bây giờ đến bước sử dụng file Lua Script chúng ta đã định nghĩa tập lệnh bên trên.

Đầu tiên là tạo RedisScript Bean

@Configuration
public class ScriptConfig {

  @Bean
  public RedisScript<Boolean> script() {
    Resource scriptSource = new ClassPathResource("scripts/moneyTransfer.lua");
    return RedisScript.of(scriptSource, Boolean.class);
  }

}

Tạo một class MoneyTransferService nhận các tham số fromAccout, toAccountamount để thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền. Chúng ta sẽ gọi RedisScript bằng cách truyền các tham số:

@Service
public class MoneyTransferService {

  @Autowired
  private RedisScript<Boolean> script;

  @Autowired
  private RedisTemplate<String, String> redisTemplate;

  public void transfer(String fromAccount, String toAccount, int amount){
    this.redisTemplate
        .execute(script, List.of(fromAccount, toAccount), String.valueOf(amount));
  }

}

Tạo file Main để chạy sample application:

@SpringBootApplication
public class RedisLuaScriptApplication implements CommandLineRunner {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(RedisLuaScriptApplication.class, args);
  }

  @Autowired
  private RedisTemplate<String, String> redisTemplate;

  @Autowired
  private MoneyTransferService service;

  @Override
  public void run(String... args) throws Exception {

    // initialize few accounts
    this.redisTemplate.opsForHash().put("account", "a", "100");
    this.redisTemplate.opsForHash().put("account", "b", "20");

    // transfer money with lua script
    this.service.transfer("a", "b", 20);

    // check the results
    System.out.println(
        this.redisTemplate.opsForHash().get("account", "a")
    );
    System.out.println(
        this.redisTemplate.opsForHash().get("account", "b")
    );
  }
}

Kết quả:

80
40

Tổng kết

Vậy là chúng ta vừa cấu hình chạy một ứng dụng Spring Boot với Lua Script. Hi vọng bài viết hữu ích với mọi người.

Nguồn:https://thenewstack.wordpress.com/2021/11/24/redis-spring-boot-with-redis-lua-script/

Follow me:thenewstack.wordpress.com

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Mình đang dùng Google Domains để check tên miền hàng ngày

Từ khi thông báo dịch vụ Google Domains bỏ mác Beta, mình mới để ý và bắt đầ

Cách sử dụng SFTP (Giao thức truyền file qua SSH an toàn hơn)

SFTP là cách an toàn để truyền files giữa các máy tính, gữa máy local và web hostin

Hotlinking: Key Reasons to Avoid and Methods to Protect Your Site

Hotlinking might seem an easy way to acquire website assets, but in reality, it brings several disad

Sự Khác Nhau Giữa Domain và Hosting Là Gì?

Sự khác nhau giữa domain và hosting là gì? Bài này giải thích ngắn và dễ hiểu nh