Lỗi không Update Meta_Value Khi thay thế hình ảnh cũ bằng hình ảnh mới trong WordPress

Mã dưới đây hoạt động tốt có 1 lỗi không update được postmeta ” meta_key=_thumbnail_id và meta_value=id tại sao ?

2 dòng dưới không thấy update

//UPDATE meta_value

// Finally! set our post thumbnail

<?php

class Auto_Save_Images_local {
  function __construct()
  {
    add_filter( 'content_save_pre', array( $this, 'post_save_images' ) );
  }
  function post_save_images( $content )
  {
    if ( ( isset( $_POST['save'] ) || isset( $_POST['publish'] ) ) ) {
      set_time_limit( 240 );
      global $wpdb, $post;
      $post_id = $post->ID;
      $preg = preg_match_all( '/<img.*?src="(.*?)"/', stripslashes( $content ), $matches );
      if ( $preg ) {
        foreach ( $matches[1] as $image_url ) {
          if ( empty( $image_url ) ) continue;
          if ( get_option( 'upload_url_path' ) ) {
            $checkdomain = @parse_url( get_option( 'upload_url_path' ) );
            $domain = isset( $checkdomain['host'] ) ? $checkdomain['host'] : '' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '';
          } else {
            $domain = $_SERVER['HTTP_HOST'];
          }
         
          $pos = !empty( $domain ) && strpos( $image_url, $domain ) ? strpos( $image_url, $domain ) : FALSE;
          if ($pos === FALSE ) {
            //LINK NGOAI
            //$res = $this->save_images( $image_url, $post_id );
            //$replace = $res['url'];
            //$content = str_replace( $image_url, $replace, $content );
          } else {
            //LINK TRONG
            //Get the name file
            $info_file = pathinfo( $image_url );
            if ( $info_file['extension'] === "webp" ) continue;
           
 
            $image_url_old = $image_url;
            $res = $this->save_images( $image_url, $post_id );
            $replace = $res['url'];
            $content = str_replace( $image_url, $replace, $content );

            $thumb_attach_id = attachment_url_to_postid( $image_url );
            
            //UPDATE meta_value không thấy update
            $wpdb->query(
              "UPDATE $wpdb->postmeta
              SET meta_value = $thumb_attach_id
              WHERE post_id = $post_id AND meta_key = '_thumbnail_id' AND meta_value <> '0'"
            );
           
          }
        }
      }
    }
    remove_filter( 'content_save_pre', array( $this, 'post_save_images' ) );
    return $content;
  }
  
  function save_images( $image_url, $post_id )
  {
    $stream_opts = [
      "ssl" => [
        "verify_peer" => false,
        "verify_peer_name" => false,
        "ciphers" => "DEFAULT:!DH",
      ]
    ];

    $file = file_get_contents( $image_url, false, stream_context_create( $stream_opts ) );
    $set_ext_image = '.webp';

    $post = get_post( $post_id );
    $posttitle = $post->post_title;
    $postname = sanitize_title( $posttitle );
    //$im_name = "$postname-$post_id.jpg"; 
    $im_name = "$postname-$post_id". $set_ext_image; 
    $res = wp_upload_bits( $im_name, '', $file );
    $this->insert_attachment( $res['file'], $post_id );
    return $res;
  }
  function insert_attachment( $filename, $post_id )
  {
    // the file must be in the WP uploads directory. // tệp phải nằm trong thư mục tải lên WP.
    //$filename = '/path/to/uploads/2013/03/filname.jpg';

    // Get the path to the uploads directory. // Lấy đường dẫn đến thư mục uploads.
    $dirs = wp_upload_dir();

    // the ID of the post to which we are attaching. // ID của bài đăng mà chúng tôi đang đính kèm.
    //$parent_post_id = $post_id;

    // Check the post type that we use in the 'post_mime_type' field. // Kiểm tra loại bài đăng mà chúng tôi sử dụng trong trường 'post_mime_type'.
    $filetype = wp_check_filetype( basename( $filename ), null );
 
    $post = get_post( $post_id );
    $posttitle = $post->post_title;

    if ( isset( $posttitle ) ) {
      $attachment = array(
        //'guid'      => $wp_upload_dir['url'] . '/' . basename( $filename ), 
        'guid' => $dirs['baseurl'] . '/' . _wp_relative_upload_path( $filename ),
        'post_mime_type' => $filetype['type'],
        'post_title'  => sanitize_text_field( $posttitle ), //sanitize_text_field( $title ),
        'post_excerpt' => sanitize_text_field( $posttitle ), //sanitize_text_field( $caption ),
        'post_content' => sanitize_text_field( $posttitle ), //sanitize_text_field( $description ),
        'post_status' => 'inherit'
      );

    } else {
      $attachment = array(
        //'guid'      => $wp_upload_dir['url'] . '/' . basename( $filename ), 
        'guid' => $dirs['baseurl'] . '/' . _wp_relative_upload_path( $filename ),
        'post_mime_type' => $filetype['type'],
        'post_title' => preg_replace( '/.[^.]+$/', '', basename( $filename ) ),
        'post_excerpt' => preg_replace( '/.[^.]+$/', '', basename( $filename ) ),
        'post_content' => preg_replace( '/.[^.]+$/', '', basename( $filename ) ),
        'post_status' => 'inherit'
      );

    }

    // Insert the attachment into the database. // Chèn tệp đính kèm vào cơ sở dữ liệu.
    $attach_id = wp_insert_attachment( $attachment, $filename, $post_id ); // $thumb_id = $attach_id

    //require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php' );

    $attach_data = wp_generate_attachment_metadata( $attach_id, $filename ); // $metadata = $attach_dat
    wp_update_attachment_metadata( $attach_id, $attach_data );

    // Finally! set our post thumbnail
    //update_post_meta( $post_id, '_thumbnail_id', $attach_id ); // KO THAY UPDATE
 

    return $attach_id;
  }
}
new Auto_Save_Images_local();

Nguồn: viblo.asia