Crawl Selenium Grid chạy Real Time Multithreading với Celery kết hợp Docker, Channels trong Django

Giới thiệu Nếu quá trình crawl data trong trang web của bạn làm delay trang web, khiến trang web của bạn bị chậm và đứng đơ một lúc. Điều này xảy ra vì quá trang web phải đợi selenium crawl dữ liệu xong nó mới trả về cho mình dữ liệu. Bây giờ bạn muốn

Giới thiệu

Nếu quá trình crawl data trong trang web của bạn làm delay trang web, khiến trang web của bạn bị chậm và đứng đơ một lúc. Điều này xảy ra vì quá trang web phải đợi selenium crawl dữ liệu xong nó mới trả về cho mình dữ liệu. Bây giờ bạn muốn crawl dữ liệu chạy song song đồng với nó sẽ trả về trang web mỗi lần crawl được một sản phẩm, bài báo, người dùng. Hôm này mình sẽ chỉ các bạn làm điều này.

Selenium Grid

Selenium Grid là một trong số các bộ testing tool của Selenium, nó cho phép chúng ta có thể chạy nhiều các kịch bản test trên nhiều máy, nhiều hệ điều hành và nhiều trình duyệt khác nhau trong cùng một lúc.

Celery

Cần tây là một hàng đợi tác vụ không đồng bộ mã nguồn mở hoặc hàng đợi công việc dựa trên việc truyền thông điệp phân tán. Mặc dù nó hỗ trợ lập lịch trình, nhưng trọng tâm của nó là hoạt động trong thời gian thực.

Channels

Với WebSockets (thông qua Django Channels) quản lý giao tiếp giữa máy khách và máy chủ.

Redis

Làm người môi giới giữa celery và django, channels

Cài đặt

Django, Package

pip install django
django-admin startproject app
django-admin startapp tutorial

Tạo file

app
├─ tutorial
│ ├─ __init__
│ ├─ admin.py
│ ├─ apps.py
│ ├─ models.py
│ ├─ getData.py
│ ├─ tasks.py
│ ├─ tests.py
│ ├─ urls.py
│ └─ views.py 
├─ app
│ ├─ __init__
│ ├─ asgi.py
│ ├─ celery.py
│ ├─ consumers.py
│ ├─ routing.py
│ ├─ setting.py
│ ├─ urls.py
│ └─ wsgi.py 
├─ static
├─ media
├─ templates
│ └─ getdata.html 
├─ docker-compose.yml
├─ Dockerfile
├─ manage.py
└─ requirements.txt

Tạo 1 file requirements.txt trong app

beautifulsoup4==4.9.3
bs4==0.0.1
celery==5.1.2
channels==3.0.4
daphne==3.0.2
Django==3.2.6
django-celery-results==2.2.0
ftfy==6.0.3
numpy==1.21.1
pandas==1.3.1
Pillow==8.3.1
psycopg2==2.9.1
psycopg2-binary==2.9.1
redis==3.5.3
selenium==3.141.0
soupsieve==2.2.1
sqlparse==0.4.1
urllib3==1.26.6
webdriver-manager==3.4.2
channels-redis==3.3.0

Và gõ lệnh sau

pip install -r requirements.txt

Docker

Chỉnh sửa Dockerfile

FROM python:3ENV PYTHONUNBUFFERED=1WORKDIR /codeCOPY requirements.txt /code/RUN apt-get update 
  && apt-get -y install libpq-dev gccRUN pip install -r requirements.txtCOPY . /code/EXPOSE 8000CMD ["python", "manage.py", "runserver", "0.0.0.0:8000"]

Chỉnh sửa docker-compose.yml. Chúng ta sử dụng thêm Redis làm người môi giới(broker message)

version:"3.9"services:db:image: postgres
  container_name: postgres
  volumes:- ./data/db:/var/lib/postgresql/data
  environment:- POSTGRES_DB=postgres
   - POSTGRES_USER=postgres
   - POSTGRES_PASSWORD=postgres
  ports:-"5432:5432"healthcheck:test:["CMD-SHELL","pg_isready -U postgres"]interval: 10s
   timeout: 5s
   retries:5restart: always

  
 selenium-hub:image: selenium/hub
  container_name: selenium-hub
  ports:-"4444:4444"environment:GRID_MAX_SESSION:20GRID_BROWSER_TIMEOUT:300GRID_TIMEOUT:300chrome:image: selenium/node-chrome
  container_name: chrome
  depends_on:- selenium-hub
  environment:HUB_PORT_4444_TCP_ADDR: selenium-hub
   HUB_PORT_4444_TCP_PORT:4444NODE_MAX_SESSION:1NODE_MAX_INSTANCES:1firefox:image: selenium/node-firefox
  container_name: firefox
  depends_on:- selenium-hub
  environment:HUB_PORT_4444_TCP_ADDR: selenium-hub
   HUB_PORT_4444_TCP_PORT:4444NODE_MAX_SESSION:10NODE_MAX_INSTANCES:10redis:image: redis:alpine
  container_name: redis
  healthcheck:test:["CMD","redis-cli","ping"]interval: 2s
   timeout: 3s
   retries:10celery:build: .
  container_name: celery
  command: celery -A app worker -l info
  volumes:- .:/code
  depends_on:- web
   - redis
   - db

 web:build: .
  container_name: web
  volumes:- .:/code
  ports:-"8000:8000"environment:- DEBUG=1
   - DJANGO_ALLOWED_HOST=localhost 127.0.0.1
   - CELERY_BROKER=redis://redis:6379/0
   - CELERY_BACKEND=redis://redis:6379/0
  depends_on:db:condition: service_healthy
   redis:condition: service_healthy 
  command: bash -c "python manage.py makemigrations && python manage.py migrate && python manage.py runserver 0.0.0.0:8000"
  restart: on-failure

Code

Setting

Chỉnh sửa file setting.py


TEMPLATE_DIR = os.path.join(BASE_DIR,'templates')
STATIC_DIR = os.path.join(BASE_DIR,'static')
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR,'media')

INSTALLED_APPS =['django.contrib.admin','django.contrib.auth','django.contrib.contenttypes','django.contrib.sessions','django.contrib.messages','django.contrib.staticfiles','django_celery_results','tutorial',]

TEMPLATES =[{'BACKEND':'django.template.backends.django.DjangoTemplates','DIRS':[TEMPLATE_DIR],'APP_DIRS':True,'OPTIONS':{'context_processors':['django.template.context_processors.debug','django.template.context_processors.request','django.contrib.auth.context_processors.auth','django.contrib.messages.context_processors.messages',],},},]

WSGI_APPLICATION ='app.wsgi.application'
ASGI_APPLICATION ='app.asgi.application'

CHANNEL_LAYERS ={'default':{'BACKEND':'channels_redis.core.RedisChannelLayer','CONFIG':{"hosts":[('redis',6379)],},},}


DATABASES ={'default':{'ENGINE':'django.db.backends.postgresql','NAME':'postgres','USER':'postgres','PASSWORD':'postgres','HOST':'db','PORT':5432,}}

CELERY_BROKER_URL = os.environ.get("CELERY_BROKER","redis://redis:6379/0")
CELERY_RESULT_BACKEND ='django-db'
CELERY_ACCEPT_CONTENT =['application/json']
CELERY_TASK_SERIALIZER ='json'
CELERY_RESULT_SERIALIZER ='json'

Channels

Chỉnh sửa file asgi.py trong app

For more information on this file, see
https://docs.djangoproject.com/en/3.2/howto/deployment/asgi/"""

import os

from django.core.asgi import get_asgi_application


from channels.auth import AuthMiddlewareStack
from channels.routing import ProtocolTypeRouter, URLRouter

from app import routing

os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE','app.settings')

application = ProtocolTypeRouter({"http": get_asgi_application(),"websocket": AuthMiddlewareStack(
    URLRouter(
      routing.ws_urlpatterns
    ))})

Chỉnh sửa file consumers.py trong app

from time import sleep
from channels.generic.websocket import AsyncWebsocketConsumer
from crawl.getData import data_scrap
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities
import threading
import json
from crawl.models import Product
import asyncio
from asgiref.sync import sync_to_async


classProductsConsumer(AsyncWebsocketConsumer):asyncdefconnect(self):print('connect')await self.accept()await self.channel_layer.group_add("product", self.channel_name)print(f"Kết nối vào {self.channel_name}")asyncdefreceive(self, text_data):passasyncdefdisconnect(self, close_code):await self.channel_layer.group_discard("product", self.channel_name)print(f"Thoát khỏi {self.channel_name}")asyncdefsend_data_products(self, event):await self.send(text_data=json.dumps({'product': event['product']}))asyncdefsend_error_products(self, event):await self.send(text_data=json.dumps({'error': event['error']}))classNotiConsumer(AsyncWebsocketConsumer):asyncdefconnect(self):print('connect')await self.accept()await self.channel_layer.group_add("noti", self.channel_name)print(f"Kết nối vào {self.channel_name}")asyncdefreceive(self, text_data):passasyncdefdisconnect(self, close_code):await self.channel_layer.group_discard("noti", self.channel_name)print(f"Thoát khỏi {self.channel_name}")asyncdefsend_message(self, event):await self.send(text_data=json.dumps({'message': event['message']}))asyncdefsend_error_message(self, event):await self.send(text_data=json.dumps({'error': event['error']}))

Chỉnh sửa routing.py trong app

from django.urls import path

from.import consumers

ws_urlpatterns =[
  path('ws/getdata/', consumers.ProductsConsumer.as_asgi()),]

Celery

Chỉnh sửa file init trong thư mục app

#app/__init__.pyfrom __future__ import absolute_import, unicode_literals

# This will make sure the app is always imported when# Django starts so that shared_task will use this app.from.celery import app as celery_app

__all__ =['celery_app']

chỉnh sửa file celery.py

from __future__ import absolute_import, unicode_literals

import os
from celery import Celery
from celery.schedules import crontab

# set the default Django settings module for the 'celery' program.
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE','app.settings')

app = Celery('app')# Using a string here means the worker doesn't have to serialize# the configuration object to child processes.# - namespace='CELERY' means all celery-related configuration keys#  should have a `CELERY_` prefix.
app.config_from_object('django.conf:settings', namespace='CELERY')# Load task modules from all registered Django app configs.
app.autodiscover_tasks()@app.task(bind=True)defdebug_task(self):print('Request: {0!r}'.format(self.request))

Getdata

chỉnh sửa file getData.py trong tutorial

import time
from selenium import webdriver
from.models import*# Import packagesfrom selenium import webdriver 
from bs4 import SoupStrainer
from bs4 import BeautifulSoup
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities
from.models import Product
from.tasks import*from channels.layers import get_channel_layer
from asgiref.sync import async_to_sync


defdata_scrap():
  channel_layer = get_channel_layer()
  driver = webdriver.Remote("http://selenium-hub:4444/wd/hub", DesiredCapabilities.FIREFOX)
  driver.get("https://github.com/giakinh0823?tab=repositories")
  time.sleep(2)
  htmlSource = driver.page_source
  only_class = SoupStrainer("div",{"id":"user-repositories-list"})
  list_product = BeautifulSoup(htmlSource,"html.parser", parse_only=only_class)for item in list_product.findAll("h3",{"class":"wb-break-all"}):
    name =str(item.find("a", attrs={"itemprop":"name codeRepository"}).text)
    async_to_sync(channel_layer.group_send)('product',{'type':'send_data_products','product': name,})
    product = Product.objects.create(name =name)
    product.save()
    time.sleep(2)
  driver.quit()

Tasks

Tạo và chỉnh sửa file tasks.py trong thư mục tutorial

from __future__ import absolute_import, unicode_literals

from celery import shared_task
from.models import*@shared_task(name="get_data_child")defgetDataProductChild():from.getData import data_scrap
  data_scrap()@shared_task(name="get_data")defgetDataProduct():
  getDataProductChild.delay()returnTrue

Tutorial

Chỉnh sửa file urls.py trong app

from django.contrib import admin
from django.urls import path,include

urlpatterns =[
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('', include("tutorial.urls")),]

Tạo và thêm file urls.py trong tutorial

from django.urls import path,include
from.import views

app_name ='tutorial'

urlpatterns =[
  path('', views.crawl, name="total"),
  path('getdata/', views.getdata, name="get_data"),
  path('delete/', views.delete, name="get_data"),]

Chỉnh sửa file views.py trong tutorial

from django.http.response import HttpResponse
from django.shortcuts import render
from.tasks import getDataProduct

defcrawl(request):
  products = Product.objects.all()return render(request,'getdata.html',{"products": products})defgetdata(request):
  getDataProduct.delay()return JsonResponse({})defdelete(request):
  Product.objects.all().delete()return JsonResponse({})

Templates

Chỉnh sử file getdata.html

<!DOCTYPEhtml><htmllang="en"><head><metacharset="UTF-8"><metahttp-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge"><metaname="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Document</title><scriptsrc="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script></head><body><h1>Crawl data</h1><buttonid="delete"onClick="deleteData()">Delete Data</button><buttonid="celery"onClick="getdata()">get data celery</button><ulid="list_product">
        {% for product in products %}
        <li>{{product.name}}</li>
        {% endfor %}
      </ul><script>constdeleteData=()=>{
      $.ajax({
        type:"GET",
        url:'delete/',
        data:'',
        dataType:'json',success:function(data){
          console.log(data)
          document.getElementById("list_product").innerHTML =""}});}constgetdata=()=>{
      $.ajax({
        type:"GET",
        url:'getdata/',
        data:'',
        dataType:'json',success:function(data){
          console.log(data)}});}const getdata =`ws://127.0.0.1:8000/ws/getdata/`const socketGetdata =newWebSocket(getdata)

    socketGetdata.onopen=function(e){
      console.log("open", e);}

    socketGetdata.onmessage=function(e){
      console.log("message", e)const data =JSON.parse(e.data);
      document.getElementById("list_product").innerHTML +=` <li>${data.product}</li>`
      console.log(data)}
    socketGetdata.onerror=function(e){
      console.log("error", e)}
    socketGetdata.onclose=function(e){
      console.log("close", e)}</script></body></html>

Kết quả

Giao diện

Celery

Selenium Grid

Channels send message

Build

docker-compose build
docker-compose up 

Bài viết đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Mình đang dùng Google Domains để check tên miền hàng ngày

Từ khi thông báo dịch vụ Google Domains bỏ mác Beta, mình mới để ý và bắt đầ

Cách sử dụng SFTP (Giao thức truyền file qua SSH an toàn hơn)

SFTP là cách an toàn để truyền files giữa các máy tính, gữa máy local và web hostin

Hotlinking: Key Reasons to Avoid and Methods to Protect Your Site

Hotlinking might seem an easy way to acquire website assets, but in reality, it brings several disad

Sự Khác Nhau Giữa Domain và Hosting Là Gì?

Sự khác nhau giữa domain và hosting là gì? Bài này giải thích ngắn và dễ hiểu nh