Cài đặt ESLint + Prettier cho Nuxt 3

Cho tới thời điểm publish bài viết, phần document setup ESLint trên trang https://v3.nuxtjs.org chưa đầy đủ. Bài viết này note lại cách setup ESLint + Prettier cho Nuxt.js v3, các command line chạy ngay sau khi init project: npx nuxi init nuxt-app 1. Cài đặt dependencies yarnadd -D @nuxtjs/eslint-config-typescript eslint eslint-config-prettier eslint-plugin-nuxt eslint-plugin-prettier prettier

Cho tới thời điểm publish bài viết, phần document setup ESLint trên trang https://v3.nuxtjs.org chưa đầy đủ. Bài viết này note lại cách setup ESLint + Prettier cho Nuxt.js v3, các command line chạy ngay sau khi init project:

npx nuxi init nuxt-app

1. Cài đặt dependencies

yarnadd -D @nuxtjs/eslint-config-typescript eslint eslint-config-prettier eslint-plugin-nuxt eslint-plugin-prettier prettier typescript

2. Thêm NPM script

Thêm script để thuận tiện khi check eslint.

"scripts":{// ..."lint":"eslint . --ext .ts,.vue"}

Sử dụng khi check eslint:

yarn lint

3. Config ESlint + Prettier

Tạo các file config cho ESLint + Prettier.

{"env":{"browser":true,"es2021":true,"node":true},"extends":["@nuxtjs/eslint-config-typescript","plugin:nuxt/recommended","plugin:prettier/recommended"],"rules":{"vue/multi-word-component-names":0,// "vue/no-multiple-template-root": 0,"prettier/prettier":["error",{"singleQuote":true,"semi":false}]}}
# Logs
logs
*.log
npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*
pnpm-debug.log*
lerna-debug.log*

.output
.nuxt
node_modules
dist
*.local
public

# Editor directories and files
.vscode/*
!.vscode/extensions.json
!.vscode/settings.json
.idea
.DS_Store
*.suo
*.ntvs*
*.njsproj
*.sln
*.sw?

{"tabWidth":2,"singleQuote":true,"semi":false}

Done.

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Thay đổi Package Name của Android Studio dể dàng với plugin APR

Nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc bế tắc trong việc thay đổi package name trong And

Lỗi không Update Meta_Value Khi thay thế hình ảnh cũ bằng hình ảnh mới trong WordPress

Mã dưới đây hoạt động tốt có 1 lỗi không update được postmeta ” meta_key=

Bài 1 – React Native DevOps các khái niệm và các cài đặt căn bản

Hướng dẫn setup jenkins agent để bắt đầu build mobile bằng jenkins cho devloper an t

Chuyển đổi từ monolith sang microservices qua ví dụ

1. Why microservices? Microservices là kiến trúc hệ thống phần mềm hướng dịch vụ,