Cách download & đọc file csv từ một FPT server

Hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm cách download file csv từ 1 FPT server về local của mình và đọc file csv đó,sau đó sẽ hiển thị ra dữ liệu.
Hiện tại trên FPT server mình đã uploaded sẵn 1 file csv có tên là SampleCSV.csv,
bên dưới đây là các bước kết nối đến FPT server, download về local, hiển thị dữ liệu.

// 1. Kết nối và login to FTP server
$ftp_server = "Your host name";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, 'Your user name', 'Your password');
ftp_pasv($ftp_conn, TRUE);

// 2.Khái báo 2 biến như bên dưới
$local_file = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/SampleCSV.csv"; // Đường dẫn dến file csv trên local của mình(Ban đầu chưa có file nhé)
$server_file = "SampleCSV.csv";//tên file csv trên FPT server

// 3.Cấp quyền cho file csv
if (file_exists($local_file)) {
    chmod($local_file, 0777);
}

// 4. Thực hiện download file về local
if (ftp_get($ftp_conn, $local_file, $server_file, FTP_ASCII)) {
      if (file_exists($local_file)) {
        if (($handle = fopen($local_file, "r")) !== FALSE) {
          while (($data = fgetcsv($handle, 99999, ",")) !== FALSE) {
            echo "<pre>";
            print_r($data); // hiển thị dữ liệu tương ứng với mỗi row trong file csv
            echo "</pre>";
          }
          fclose($handle);
        }
      } else {
        echo "File không tồn tại dưới local";
      }

  } else {
    echo "Xẩy ra lỗi trong quá trình download file về local";
  }

Như vậy là mình đã hoàn thành một ví dụ đơn giản về cách kết nối, download, đọc file csv từ fpt server khác,do kiến thức của mình có hạn,nếu có gì thiếu sót và thắc mắc mọi người hay comment cho mình nhé!

Nguồn: viblo.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *